Én av tre pasienter føler seg tryggere

Publisert

Hver tredje pasient som har lest sin elektroniske pasientjournal føler seg tryggere i møtet med helsevesenet. Å lese behandlerens vurdering har størst nytteverdi for sykehuspasientene

Sykepleier med ipad

Norges største befolkningsundersøkelse om e-helse – Norsk e-helsebarometer er hyggelig lesning for alle som jobber for åpenhet og økt pasientinvolvering i helsevesenet:

Hver femte nordmenn oppgir nå å ha tilgang til sin elektroniske pasientjournal, mens 81 prosent oppfatter denne tilgangen som «ganske» eller «svært» positiv.

 

28 prosent av pasientene som har lest journalen sin, svarer at de følte seg tryggere på behandlingen de fikk, mens 32 prosent følte seg mer involvert i behandlingen. – Dette er undersøkelsens store gladnyhet. Jeg ble positivt overrasket over at så mange som nesten hver tredje pasient svarer at de ble tryggere på behandlingen etter at de leste sin egen journal, forteller seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra DIPS. – Tallet er positivt, men det burde vært høyere, sier pasient- og brukerombudet i Buskerud, Anne-Lene Arnesen. – Pasienten er hovedinformant til helsestatus om eget liv, og derfor er deres følelse av tillit og trygghet avgjørende. Når 68 prosent svarer at elektronisk innsyn ikke utgjorde noen forskjell på om de følte behandlingen tryggere eller ikke, så kan det tolkes på flere måter, mener hun.

 

Sykepleier og pasient

 

ENKELT OG BRUKERVENNLIG

I undersøkelsen oppgir pasienter som har lest sin egen EPJ stort sett gode erfaringer med tjenesten: - Fire av fem sier det er enkelt å logge seg inn og finne informasjon - To av tre oppgir god brukervennlighet, og at det er lett å orientere seg i journalen. - Tre av fire mener språket er enkelt å forstå. - To av tre finner det de leter etter i journalen. Også hver tredje pasient svarer at de følte seg mer involvert i behandlingsopplegget etter at de logget seg inn og leste journalen.

– En så god og positiv respons på en tjeneste som bare er et snaut år gammel, viser den kraftfulle effekten det har å få pasientene til å føle seg mer involvert og trygge gjennom digitalt innsyn, sier Aas Askheim.

 

STØRST NYTTEVERDI

I undersøkelsen blir pasientene også spurt om nytteverdien av å kunne lese sin elektroniske pasientjournal. – Å kunne lese behandlerens vurdering trekkes frem som det aller nyttigste av hele 83 prosent av respondentene. 75 prosent peker på muligheten til å kommunisere direkte med helse- og legepersonell. Noe oppsiktsvekkende er det muligens at bare drøyt halvparten – 55 prosent – mener det er nyttig å kunne legge inn informasjon om egen sykdom i journalen. – Dette handler nok først og fremst om modenhet for denne muligheten til selv å bidra med informasjon i et system som frem til nå har vært utilgjengelig og komplisert, og er kanskje også et uttrykk for at man vil overlate dette til helsepersonell som har fagkompetansen, sier Ola Gaute Aas Askheim. – Jeg velger å tolke dette som at pasientene generelt er trygge på behandlingen de får ved sykehusene. Vår erfaring er at de fleste får den informasjonen de trenger i helsevesenet. Når èn av tre gjennom innsynet føler seg enda bedre ivaretatt og opplever økt trygghet, viser at fokuset på informasjon og god kommunikasjon bærer gode frukter, sier Arnesen. Rune Brynhildsen

 

HELSEPERSONELL ER ENIGE

Over halvparten av leger og helsepersonell i Norsk e-helsebarometer er enige i at digital journaltilgang for pasientene gir et tryggere behandlingsopplegg. Men mange er uenige i at EPJ effektiviserer helsetjenestens arbeidstid. I Norsk e-helsebarometer er leger og helsepersonell spurt om sitt syn på om pasientenes tilgang til EPJ er positivt: 57 % er enige i at digitalt pasientinnsyn bidrar til et behandlingsopplegg som oppleves som tryggere. 12 % er uenige. 43 % er enige i at dette gir et bedre og mer adekvat behandlingsopplegg. 17 % er uenige. Like mange – 43 %– er enige i påstanden om at dette skaper merarbeid for helsepersonell. 16 % er uenige.

 

DETTE ER NORSK E-HELSEBAROMETER:

  • Norges første og største kartlegging av holdninger og erfaringer knyttet til digitalisering av helsesektoren, pasientinvolvering, og e-helse generelt. Undersøkelsen ble for første gang gjennomført i 2016, på oppdrag fra DIPS AS.
  • Opinion og Norstat har i april gjennomført og analysert to separate, kvantitative webundersøkelser. Samlet utgjør disse rapporten «Norsk e-helsebarometer 2017».
  • Hovedundersøkelsen blant den norske befolkningen omfatter drøyt 2000 respondenter, over 16 år, fordelt på alle fylker.
  • Noen av spørsmålene i undersøkelsen er også stilt til et representativt utvalg (1169) i Sverige.
  • Helseundersøkelsen er gjennomført blant 202 helsepersonell (leger, sykepleiere m.v.) som jobber med pasientbehandling. Respondentene er jevnt fordelt på de fire helseregionene. Utvalget i helseundersøkelsen er trukket tilfeldig fra et landsrepresentativt panel fra panel.no, men samtlige respondenter jobber i helsesektoren
  • Norsk e-helsebarometer ble offentliggjort i forbindelse med DIPS-forum i Svolvær, 7.-9. juni 2017.

Relatert