DIPS SAMSPILL

DIPS SAMSPILL - ET VERKTØY FOR MÅLSTYRING

 

DIPS Samspill er en kommunikasjonskanal mellom kommunens tjenesteytere og dens tjenestebrukere. Det er en sikker løsning som tilbyr nødvendige verktøy for målstyring, oppfølging av tiltak og brukermedvirkning med følgende plan-/samspillstyper.

De ulike verktøyene som inngår i Samspill er:

  • IP –Individuell plan. En plan som gir oversikt over planeiers individuelle behov, mål, ressurser og tiltak på aktuelle bakgrunnsområder.
  • IOP – individuell opplæringsplan etter opplæringsloven. Er en lovpålagt plan rettet mot personer med behov for spesialundervisning etter Opplæringsloven.
  • Enkelt samspill er en ren samhandlingsløsning mellom tjenestemottaker og en eller flere samarbeidspersoner.
  • Stafettlogg etter BTI-modellen, en metode initiert av helsedirektoratet for å sikre bedre tverrfaglig innsats rundt utsatte barn/unge og deres foresatte og personer innenfor rus-området. Stafettlogg gjør at ansatte i barnehage/skole kan bedre samhandle til barnets beste. Det kan også sikres en tidlig og uavbrutt oppfølging som gjør at barnet følges godt opp også i overganger mellom for eksempel barnehage og skole.

Løsningen er rollebasert, har god funksjonalitet rundt samtykkebehandling der hvor det er påkrevd og styring av innsyn basert på ulike roller. Både på systemnivå og plannivå. I og med at det er et frittstående verktøy er DIPS Samspill enkelt å ta i bruk uavhengig av hvilke verktøy kommunen benytter.

 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post dersom du ønsker mer informasjon.

“DIPS Samspill åpner dører til enkel og sikker samhandling mellom aktører både internt i kommunen, men også ut mot det øvrige samfunnet/hjelpeapparatet. Sikkerhetsnivået et satt slik at personsensitiv informasjon kan utveksles mellom ulike plandeltakere uten restriksjoner og systemet er tilgjengelig 24/7 fra hvilken som helst lokasjon. Planeier, pårørende og plandeltakere kan når som helst oppdatere seg og gjøre endringer i planen”

- Håvard A. Høines, Sola Kommune

DIPS Visitt

FLEKSIBELT

Løsningen er optimalisert for bruk på nettbrett og smarttelefon, og kommunene kan velge mellom nynorsk og bokmål som standardspråk

STABIL DRIFT

DIPS drifter og vedlikeholder programvaren, og alle våre kunder er dermed på samme versjon

ENKELT Å TA I BRUK

DIPS Samspill er svært brukervennlig og det kreves minimalt med opplæring for å kunne ta løsningen i bruk.

ARKIVERING MED NOARK 5-KJERNE

Installeres med egen Noark 5-base for sikker arkivering av planene

Mie Damhagen Elvsaas, kundeansvarlig DIPS Samspill

Mie Damhagen ElvsaasKundeansvarlig, DIPS Samspill

Kom i kontakt med våre eksperter