Leverer vellykkede innføringsprosjekter

Publisert

Innføringsprosjektene til DIPS og Deloitte gjennomføres til avtalt tid og med en kvalitet og kostnad som er forutsigbar for helseforetakene. Forankring og samarbeid er nøkkelfaktorer for suksess, mener Arve Høgseth i Deloitte.

Arve Høgseth i Deloitte

DIPS og Deloitte har i ti år samarbeidet om anbud og leveranser av EPJ/PAS til helsevesenet. I løpet av disse årene har 16 vellykkede innføringsprosjekter blitt levert til helse­regionene og private aktører. EPJ/PAS er hjertet i IKT-løsningene i et sykehus og en god programvare i samspill med gode rutiner er sentralt for å trygge pasientsikkerheten og bidra til effektiv drift.

Vi mener dette er bra, og at det vitner om god prosjektstyring. Vi har blitt god på dette og levert på tid, og i tillegg vært forutsigbare i forhold til kostnader og kvalitet, sier Arve Høgseth i Deloitte.

Tett samspill

Å innføre DIPS EPJ/PAS i helseforetakene er en omfattende prosess, som krever innsats og fokus fra alle de berørte partene. For å sikre en profesjonell innføring, kreves tett samspill mellom aktørene. – Et vesentlig element for å lykkes er at vi kjører prosjektene som samarbeid med ­kunden.

Sykehusets ansatte, våre ansatte og ansatte i DIPS jobber tett sammen i en integrert ­prosjektorganisasjon. Dette forutsetter et tillitsforhold mellom DIPS, Deloitte og kunden, som er ansvarlig for eget prosjekt, sier Høgseth. Han mener samtidig at prosjektene må ha riktig vinkling for å bli mottatt på best mulig måte av de ansatte i helseforetakene.

Det vi har greid i alle prosjektene er å ikke lage rene IKT-prosjekter. Snarere har vi hele veien vært bevisst på å få med de klinisk ansatte.

Må ha eierskap

En slik forankring i den kliniske virksom­heten,som til syvende og sist blir brukerne, må gå både i bredden og dybden, mener Høgseth. – Den kliniske virksomheten må ha eierskap til prosjektet, og det gjelder fra den ­øverste lederen i et helseforetak, til klinikksjefer og helse­personell generelt. Dette er deres prosjekter, og det er viktig at mange av disse er direkte involvert fra første dag, og at det settes av ­ressurser som er dedikert til prosjektet på fulltid. Slik har den overordnede tilnærmingen til innføringsprosjektene vært i ti år, siden DIPS for første gang tok kontakt med Deloitte. Den gang skulle DIPS svare på et anbud fra da­værende Helse Øst, og så at de trengte annen type kompetanse for en gjennomføring enn de kunne finne i egen organisasjon.

Arve Høgseth har vært involvert fra Deloitte siden dag en. – Den gang gjaldt det en rammeavtale for EPJ/PAS i Helse Øst. Avtalen omfattet ikke bare selve journalsystemet, men også hvordan leverandøren tenkte å implementere systemet i helseforetakene. Vi i Deloitte har mye erfaring med implementering, og tok del i anbudet på denne bakgrunnen, og jeg tror vårt bidrag var viktig. I løpet av disse ti årene har DIPS vokst mye og blitt en enda mer profesjonalisert organisasjon, sier han.

Viktig samarbeidspartner

Likevel har samarbeidet løpt videre, og oppgavefordelingen mellom DIPS og Deloitte har vært rimelig konstant. – Vi har ofte rollen som leverandørens ­prosjektleder. I tillegg er vi involvert i ulike delprosjekter, spesielt utforming av løsningen – prosesser og rutiner i samspill med funksjonaliteten i DIPS, og opplæring. DIPS leverer programvare, funksjonell spisskompetanse samt integrasjons- og konverteringstjenester. De har vært en viktig samarbeidspartner for oss og har gitt oss mulighet til å kjøre slike store omstillingsprosjekter. Prosjektene vi har gjennomført har vært utviklende både for oss og DIPS, mener Høgseth.

Stor konsulentaktør

Deloitte er i dag en av de største private ­aktørene innen konsulenttjenester overfor helsesektoren. Selskapet har vel 60 konsulenter med erfaring fra arbeider med helsesektoren. Konsulent­avdelingen har, i likhet med DIPS, medarbeidere som opprinnelig er utdannet helsepersonell, som leger, sykepleiere, fysioterapeuter og farmasøyter. Deloitte jobber primært mot spesialist helsetjenesten, og oppdragene favner over et vidt spekter av tjenester. – Vi bistår i arbeidet med å utvikle strategier, sykehusplanlegging og funksjonsfordeling. Forbedring og effektivisering av administrative og kliniske prosesser er andre aspekter, så vel som økonomistyring. Tjenester innen IKT, herunder implementering av EPJ, er en viktig bit av det vi gjør. Vi bistår helseforetakene både med IKT-rådgivning og profesjonell gjennomføring av ulike IKT-prosjekter, sier Høgseth, og understreker at Deloitte er opptatt av å ikke blande rollene sine. – Vi er veldig bevisst på når vi har hvilken hatt på hodet; sammen med DIPS som leverandør til helseforetakene eller som rådgiver og konsulent for de samme kundene. Dette er vi veldig åpen på overfor helseforetakene og vi er opptatt av å opptre ryddig og profesjonelt rundt dette.

Utfordringer i sektoren

Han peker på at samarbeidet med DIPS har vært en viktig faktor for Deloitte i utviklingen av deres helsevirksomhet, spesielt innen IKT. – Dette er vi veldig fornøyd med, og ser frem til fortsettelsen, sier Høgseth, og identifiserer flere utfordringer innen helsesektoren som Deloitte gjerne tar del i å løse. – Nå er vi blant annet involvert i hvordan man på best mulig måte kan få realisert samhandlingsreformen operativt. Det er sterkt fokus på at Norge er for dårlig på IKT i helsesektoren, og at denne ligger etter mange andre bransjer. Jeg tror det er avgjørende å få på plass en stødig grunnmur av kjernesystemer i sektoren. Pasientene flyter, men informasjonen flyter ikke like godt mellom de ulike nivåene i helsevesenet.

Gjør grovjobben

Høgseth ser likevel tendenser til  en mer ­samlende fremgangsmåte for deler av Helse-Norge.

Det vi har erfart gjennom årene er at det er stor forskjell på arbeidsmetodikken i helse­foretakene. Dette krever ulike tilnærminger fra leverandørene.

Trenden vi ser nå er at det er mer fokus på regional standardisering av applikasjoner. På den annen side er det å finne praktiske og gode løsninger på vanskelige ­situasjoner vår styrke, sier Høgseth, og ­antyder at Deloitte uansett jobber ut fra det gitte utgangspunktet. Han er også opptatt av å ære dem som æres bør. – I alle de prosjektene vi har gjennomført har vi lent oss tungt på dyktige konsulenter fra oss og fra DIPS, som jobber hardt for å lande prosjektene. Det er de som gjør grovjobben og legger grunnlaget for suksessen, fastslår Arve Høgseth.

 

Relatert