DIPS Arena

- en nyutviklet, moderne og åpen EPJ-plattform

Les om DIPS Arena

Journalsystem i verdensklasse

DIPS EPJ/PAS er en åpen, sikker, strukturert og moderne EPJ for verdens mest avanserte helsevesen.

DIPS er en digital revolusjon for leger, sykepleiere og kontormedarbeidere. Sykehusene har erstattet papirjournalen med digital informasjon og elektronisk arbeidsflyt.

I DIPS er journalen hele tiden tilgjengelig slik at nødvendig og viktig informasjon enkelt og raskt kan finnes frem. Dette forenkler og effektiviserer hverdagen for sykehuspersonalet samt legger til rette for store kvalitetsmessige gevinster både for pasientbehandlingen og den enkelte medarbeider.

Vi setter spesielt store krav til brukervennlighet, funksjonalitet og sikkerhet. Derfor er brukermedvirkning en viktig faktor i videreutviklingen av systemene våre. Vi samarbeider nært med kundene våre for å designe og kontinuerlig videreutvikle systemer som er tilpasset brukernes behov.

Viktige funksjoner

Kliniske prosesser

Oppdater deg på funksjonalitet

Kliniske prosesser

 • Medisinskfaglig kontroll på pasientforløpet
 • Pasientsikkerhet i alle ledd
 • Fra symptom til ferdig behandlet

DIPS har mange funksjoner og produkter for sikker og funksjonell sykehusdrift som for eksempel:

 • Anestesisystem for anestesiovervåkning og –prosedyrer,
 • Intensivsystem for å registrere opplysninger for behandling av intensivpasienter og god og konsistent rapportering rundt denne behandlingen. Med NEMS/Mekanisk ventilasjon og SAPS.
 • Medisinsk registrering med diagnoser og prosedyrer
 • Digital diktering og talegjenkjenning
 • Bildebehandling og integrasjoner fra endoskopi-, røntgen-, foto- og ekkoutstyr
 • Infeksjonsregistrering
 • Behandlingsplan og oppfølging
 • Medikasjon og e-resept med klinisk tidslinje/kurve
 • Psykiatri, BUP og RUS
 • Operasjonsmodul

DIPS dekker de kliniske prosesser for planlegging av behandlingsforløp, monitorering og vurdering underveis, og sikrer at dette blir dokumentert strukturert.

Pasientadministrativt

Les mer om dette

Pasientadministrativt

 • Løpende pasientlogistikk
 • Effektiv ressursbruk
 • Oversiktlige oppgjør og rapporteringer

DIPS har funksjoner som gir effektiv bruk og tilgang til alltid oppdatert pasientinformasjon. Dette er med på å optimalisere strømmen av pasienter gjennom sykehuset, fra henvisning til ferdig behandlet.

Pasientadministrasjon er en omfattende del av systemløsningen for sykehusene og omfatter blant annet:

 • Pasientopplysninger, pasientdemografisk opplysninger, pårørende
 • Henvisningsbehandling
 • Timeplanlegging og booking av ressurser
 • Pasientpåminning per SMS
 • Oppmøteregistrering, mottakelse, innleggelse og overflytting
 • Poliklinikk og Dagbehandling
 • Økonomi og oppgjør, fakturering til pasient og offentlig refusjonsinstans
 • Rapportmodul for interne og eksterne rapportbehov, statistikk, aktivitetsdata og styringsdata
 • Datakvalitet og sporing og adgangskontroll

 

Diagnostiske servicetjenester

Hvordan støttes det i DIPS?

Diagnostiske servicetjenester

DIPS EPJ/PAS er helintegrert med DIPS LAB og sikrer effektive rutiner for bestilling og administrering av servicetjenester. Også for foretak som har eksterne systemer for LIS og RIS vil omfattende integrasjoner gi sikker registrering og oppfølging av rekvisisjoner og svarhåndtering.

Dette omfatter også funksjoner for at oppgaver for kontroll eller signering gjøres i arbeidsflyt, samt at alle dokumenter og resultater er tilgjengelige i pasientens journal.

Stine Høidahl Lundbakk

Stine Høidahl LundbakkSenior kundeansvarlig i DIPS

Kom i kontakt med våre eksperter