Sammen om framtidens pasientjournal

I DIPS mener vi at teknologien må være tilpasset hverdagen på sykehusene, og ikke omvendt. Derfor samarbeider vi tett med leger og annet helsepersonell over hele landet når vi lager nye DIPS Arena. Vi har også ansatt syv leger som virkelig forstår kompleksiteten i helsetjenesten og behovet for gode verktøy som lar helsepersonell bruke mer tid på pasienten.

Legene i DIPS under et elektronisk møte

Vår ambisjon er å levere en elektronisk pasientjournal i verdensklasse, og da krever det godt samarbeid med brukere av systemet. Vår lange erfaring fra tidligere leveranseprosjekter viser at det absolutt er viktig at medisinsk fagpersonell involveres i IT-prosjekter i helsesektoren. Derfor har våre utviklings- og innføringsprosjekter alltid bred deltakelse fra de ansatte ved sykehusene.

Blant annet kan vi nevne Helse Vest sitt prosjekt "Overgang til Arena" hvor våre konsulenter har samarbeidet med klinikere og prosjektdeltakere for å lage løsninger som understøtter tavlemøter samt funksjonalitet for pakkeforløp kreft. I programmet "Alle møter" har brukere i Helse Vest bidratt mye i fht ressursplanlegging og oppgaveplanlegging, blant annet med integrasjonen mellom DIPS og GATsoft. Et annet område er inntaksplanlegging, hvor vi har samarbeidet tett med brukere både i Helse Nord og Helse Vest for å utvikle løsning. Sammen med Helse Sør-Øst har vi laget løsning for viderehenvisning, og her har brukere fra flere av våre kunder, herunder både Vestre Viken HF, Oslo Universitetssykehus samt deltakere fra Nasjonal IKT vært involvert.

Et meget vellykket eksempel på stor grad av brukerinvolvering har vi fra innføringsprosjektet ved Oslo universitetssykehus (OUS).  Dette er ett av de største IT-prosjektene som er gjennomført i norsk helsevesen, og her har flere hundre prosjektmedarbeidere fra alle klinikkene i OUS samarbeidet om innføringen av den elektroniske pasientjournalen DIPS den 20. oktober 2014.

Leger foran DIPS

 

- Et stort antall ansatte, fra alle deler av sykehuset, har vært involvert i utviklingen og innføringen av journalsystemet som prosjektmedarbeidere i kortere eller lengre perioder, sier prosjektleder og dr.med Einar Hysing. Han er medisinsk direktør ved OUS.

 

I 2013 var 218 av de 356 prosjektdeltakerne fagpersoner fra sykehuset. I 2014 hadde prosjektet 440 deltakere, 283 av disse var sykehusansatte. I prosjektets siste år er 139 av de 218 prosjektdeltakerne fagpersoner fra sykehuset. Resten av prosjektdeltakerne kom fra Sykehuspartner og leverandøren DIPS.

- Det har vært stor involvering og deltakelse fra sykehuset i prosjektet, noe som har vært veldig viktig. Vi gikk i detalj på arbeidsprosesser og fikk innspill fra hele sykehuset. Dermed hadde vi et godt grunnlag for å lage løsningen, sier delprosjektleder og dr.med Hilde Myhren.

I tillegg til alle prosjektmedarbeiderne fra sykehuset, ble det holdt mange møter hvor de som skulle bruke det nye journalsystemet kom med viktige innspill.

- Det ble holdt 232 møter for ulike faggrupper i sykehuset for å informere om det nye journalsystemet og å få tilbakemeldinger fra de ansatte. Vi ønsket at alle skulle få muligheten til å komme med innspill, og vi fikk mange nyttige tilbakemeldinger, sier Hysing.

OUS har nå fått en felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrasjonssystem for både somatikk, psykiatri, rus og avhengighet på tvers av fag og geografi i sykehuset. Helseforetaket er det største som har innført DIPS med hensyn til antall ansatte og aktivitet. Kompleksiteten er stor og omleggingen tilsvarer at nesten hele Helse Vest skulle byttet system på alle sine sykehus samtidig.

Tidligere i høst fikk OUS eHelseprisen for vellykket innføring av DIPS. - Innsatsen fra sykehuset har vært ekstraordinær. Alle har ønsket å lykkes med et nytt felles system, sier Myhren.

Tabellen viser prosjektdeltakere fra DIPS, OUS og Sykehuspartner (SP).

Tabellen viser prosjektdeltakere fra DIPS, OUS og Sykehuspartner (SP).

 

Relatert