Samordningsråd for DIPS Arena

Publisert

Nasjonal IKT svarer svært konkret på Statens bestilling om bedre samordning av IKT-systemer mellom helseregionene, når de blant annet har opprettet et eget samordningsforum for DIPS Arena.

Bilde av Gunnar Jårvik foran dataskjerm

 

Gunnar Jårvik i Helse Vest IKT, leder EPJ-systemeierforum ved Nasjonal IKT, som samordner helseregionenes EPJ-utvikling gjennom fem ulike underforum.

– Forumet om journalstrukturforvaltning er ikke startet ennå, men ellers har vi i gang ett forum for arketypeforvaltning, et om EPJ-systemsvikt, et om samordning av rapporteringskodeverk, og et om samordning av DIPS Arena, forteller Jårvik.

 

Samarbeid mellom helseforetak

Samordningsforumet for DIPS Arena har deltakere fra de tre regionale helseforetakene som bruker DIPS, mens produktsjef Eirill Pettersen Buvik deltar fra DIPS ASA.

– Noen synes det er underlig at Nasjonal IKT har tatt med en leverandør inn i dette forumet, men det skyldes at DIPS ASA er den eneste leverandøren som har et produkt på EPJ-området som det er viktig for regionene å samordne utvikling, testing, pilotering, innføring og etter hvert endringer av. Det ville vært ulogisk og ikke minst svært upraktisk om ikke leverandøren var med her, sier Jårvik. Han påpeker for ordens skyld at de øvrige områdene til EPJ-systemeierforum involverer flere leverandører, deriblant DIPS, men at ingen leverandører deltar der.

– Er ikke samordning av DIPS Arena strengt tatt en oppgave DIPS ASA selv bør gjøre?

– De kunne ha gjort det selv, men som kunder ønsker RHF-’ene selv å prioritere rekkefølgen på det som skal leveres. Slik unngår vi konflikter, at noen blir forfordelt, eller at leverandøren prioriterer ut fra egne ønsker, sier Jårvik.

 

Fordel med enighet

Eirill Pettersen Buvik er svært positiv til at Nasjonal IKT har etablert et nasjonalt forum som kan prioritere vedrørende videre utvikling av DIPS Arena.

– I praksis sparer helseforetakene mye på å samarbeide slik, og for oss er det en fordel at regionene selv er enige om rekkefølgen i utviklingen. Her kan de for eksempel utveksle resultater fra ulike piloter, bestemme hvem som utfører ulike tester, og unngå dobbeltarbeid. DIPS har allerede etablert flere andre arbeidsgrupper i eller på tvers av helseregionene, og det er en fordel at disse prosessene forankres i et nasjonalt samordningsforum, sier DIPS ASAs produktsjef.

I overgangen til DIPS Arena går DIPS over til å bruke en tolags modell, der kunden får et økt ansvar for modellering av løsningen både for innregistrering, og intern og nasjonal rapportering. Utviklingsønsker knyttet til DIPS Arena vil i økende grad kunne løses av kundene selv, siden mye av den funksjonalitet brukerne ønsker vil være knyttet til modellering av arbeidsprosesser med prosess- og beslutningsstøtte, skjemamaler og behandlingsplaner. Dette modelleringsarbeidet bør samkjøres og fordeles mellom RHF-ene, heter det i mandatet fra Nasjonal IKT.

Kirsti Jangaas Jangaard Loe representerer Helse Sør-Øst i samordningsforumet. Hun synes det er veldig viktig at regionene har en slik felles arena.

– Samlet besitter dette rådet en solid kompetanse, og jeg er overbevist om at dette er riktig vei å gå for å bidra til en mer samordnet utvikling av DIPS, sier Loe.

 

FAKTA

  • Nasjonal IKTs forvaltningsgruppe for samordning mot DIPS Arena skal samordne prioriteringsprosessene, gi innstilling til prioritet av utviklingsønsker, samt ivareta prioritering og fordeling av modellering mot nasjonale oppgaver.
  • De skal foreslå kategorisering av utviklingsønsker, lage mal for brukerhistorier og prosesskart, etablere og vedlikeholde rutine for håndtering av utviklingsønsker (feilretting), delta i workshops og demoer med leverandør for gjennomgang av utviklingsønsker og utvikling av funksjonalitet, fordele testoppgaver og testcase mellom regionene, og skal rapportere til Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum (SEF).

Relatert