Slik blir veien mot "Én innbygger - én journal"

Publisert

Helsedirektoratet har vært tildelt oppdraget å utrede hvordan man best når målene i Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal». Nå er anbefalingen klar.

Samtale sykepleiere med nettbrett

Hovedmålene i «Én innbygger – én journal» er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasientopplysninger, innbyggere skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester, og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Arbeidet med utredningen har vært ledet av en styringsgruppe med representanter fra blant annet spesialisthelsetjenesten, kommunene og pasientforeninger.

Tirsdag mottok helseminister Bent Høie utredningen fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse om hvordan målet om «én innbygger – én journal» skal realiseres.

Dette har vært en omfattende jobb. Vi har sammen oppnådd noe unikt når vi nå har en felles innstilling fra både kommunene og spesialisthelsetjenesten, sier direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland.

Målbildet om «Én innbygger – én journal» står fast, og det er bred enighet om en felles nasjonal løsning for hele helse- og omsorgstjenesten. Utredningen anbefaler at helse- og omsorgstjenestene i kommunene bør være først ute med å få en felles, nasjonal IKT-løsning for pasientjournal: - En felles, nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester bør være startpunktet for utviklingsretningen. Spesialisthelsetjenesten skal aktivt delta i utviklingen av en felles nasjonal løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester, heter det i rapporten.

Adm.direktør i DIPS ASA, Tor Arne Viksjø har følgende å si om direktoratets anbefaling:

Fra vår side mener vi Helsedirektoratet har gjort et klokt valg når man her satser på å videreføre den regionale satsingen for spesialisthelsetjenesten, og fokusere på nasjonale initiativ for kommunesektoren. Sammen med Helsedirektoratet og regionene har vi parallelt med denne utredningen fått på plass løsninger som muliggjør tilgang til pasientjournalene på tvers av helseforetak. Dette er en løsning som baserer seg på internasjonale standarder, og som kan utvides til å omfatte flere regioner. Dermed vil man kunne realisere «Én innbygger – én journal» med relativt enkle grep, og uten omfattende og kostbare omlegginger til nye system.

Vi ser fram til samarbeidet med det nye e-helsedirektoratet for å realisere nye gode ikt-løsninger for det norske helsevesenet.

 

 

Relatert