Faggruppen

Her finner du informasjon om faggruppene for CosDoc og Samspill.

Faggruppens mandat er å arbeide på vegne av alle brukere av programvaren for å påvirke utviklingen av systemet og være en høringskanal mellom leverandøren og brukerne. Faggruppen skal komme med endringsforslag, prioritere de ulike endringsforslagene og ellers komme med råd og innspill. Medlemmene i faggruppen velges for 2 år som representant for kommunene og to av plassene er forbeholdt personer som er fysio-/ergoterapaut eller lege. Faggruppen kommer med endringsønsker og prioriterer disse, og er høringsinstans for Dips Front.

Faggruppen har månedlige digitale møter, og fysiske møter halvårlig. CosDoc-kundene betaler årlig avgift til drift av faggruppen. Faggruppen har anledning til å bestille funksjonalitet ut fra tilgjengelige midler.

 

Per i dag består faggruppen av følgende åtte medlemmer:

 • Stavanger kommune - Egil Rasmussen (leder for faggruppen)
 • Kinn kommune - Anita Solvang
 • Vefsn kommune - Torolf Slettevoll
 • Stavanger kommune (lege) - Mark Harris
 • Stavanger kommune (fysio/ergo) - Hilde L. Wisløff
 • Sandefjord kommune - Tonje Walaker Ouff
 • Horten kommune - Bente Næss
 • Hole kommune - Martha Øverli
 
 
 

Faggruppen DIPS Samspill består av representanter fra syv kommuner og velges for en periode på tre år. Kommunene velges slik at brukere av alle plantypene i DIPS Samspill blir representert i faggruppen.

Gruppen møtes både digitalt og fysisk. Vanligvis gjennomføres det to fysiske møter pr år. Disse suppleres med digitale møter ved behov.

Faggruppen konstituerer seg selv etter gjennomført valg, og leder og nestleder velges av faggruppen. DIPS Front ivaretar sekretariat-funksjonen for faggruppen.

Faggruppen kommer med egne innspill til utviklingsplanen og de bistår DIPS Front med å prioritere endringsønsker fra kundene. I tillegg kommer de med innspill til fagdager og program på brukerforum. Ikke minst er faggruppen en arena for å utveksle erfaringer knyttet til eget arbeid og bruken av DIPS Samspill. Faggruppen styrer også over sin egen konto som består av kontigenter fra kommunene, og beslutter hvordan disse midlene skal brukes.

 

Pr. 1. mars 2023 består faggruppen av følgende medlemmer:
 • Oslo kommune (IP, fast plass) - Robin Kristiansen
 • Sula kommune (Stafettlogg/IOP) - Pål Sindre Digernes
 • Nes kommune (IP) - Astrid Folkedal Meluken
 • Tønsberg kommune (IOP) -  Charlotte Gran
 • Horten kommune (IP) - Linda L. Solem
 • Ullensaker kommune (IP) - Mette Knai
 • Ringerike kommune (IP) - Lillian Tangen Bratsberg

Retningslinjer Faggruppen Samspill

Møtereferat Faggruppen juni 2023

IMG_8931

Deler av faggruppen CosDoc

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med oss i Support via Kundesak