Samspill

Sikker og enkel samhandling

Dips Samspill er en skybasert løsning som gir kommunene et robust verktøy for å håndtere hele fire plantyper. Individuell plan (IP), Individuell opplæringsplan (IOP), Enkelt samspill og Stafettlogg er en del av løsningen. Plattformen er designet for å forenkle og effektivisere samhandlingen mellom brukere, pårørende, kommunale tjenesteytere og andre involverte parter.

 

 

Gjør hverdagen enklere med IP

Individuell plan samler alle planer for barnet, på tvers av ulike tjenesteytere. Slik blir det mer effektiv samhandling og bedre oppfølging for barnet.

 

Samspill består av 4 moduler

Stafettlogg: Samarbeid for et bedre barneliv

Stafettlogg er en samspillsmodell som tar et kraftfullt grep om et viktig samfunnsproblem: behovet for bedre tverrfaglig innsats (BTI) for barn og unge som trenger ekstra støtte i perioder av livet.

Bakgrunnen:

I et komplekst samfunn kan barn og unge i perioder møte utfordringer som krever mer enn én fagpersons innsats. Stafettlogg er et verktøy for å sikre at disse barna ikke faller mellom stoler, men får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Kommunens ansvar:

Kommunene har et sentralt ansvar for å ivareta barn og unges velferd. Stafettlogg gir kommunene et effektivt verktøy for å:

 • Identifisere barn med behov for ekstra støtte
 • Samle relevante fagpersoner rundt barnet
 • Koordinere tiltak og sikre en helhetlig innsats
 • Involvere foreldre og gi dem en aktiv rolle i barnets oppfølging
 • Sikre kontinuitet og uavbrutt oppfølging over tid

Samarbeid til barnets beste:

Stafettlogg er en digital plattform som muliggjør sømløs samhandling mellom:

 • Barnehage og skole
 • Helsestasjon og PPT
 • Barneverntjenesten og BUP
 • Andre relevante instanser
 • Foreldre

Plattformen gir en felles oversikt over:

 • Barnets behov
 • Tiltak som er satt i verk
 • Ansvarsfordeling
 • Evaluering av tiltakenes effekt

Stafettlogg sikrer at barnet:

 • Får den hjelpen de trenger, når de trenger den
 • Opplever en mer koordinert og helhetlig innsats
 • Blir møtt av et system som er rustet til å håndtere deres behov
 • Får en aktiv rolle i sin egen oppfølging

Stafettlogg: En investering i barnas fremtid:

Stafettlogg er mer enn et verktøy. Det er en investering i barnas fremtid. Ved å gi barn og unge den støtten de trenger i de formative årene, legger vi grunnlaget for et mer robust og inkluderende samfunn.

Stafettlogg er et verktøy for fremtiden, og et viktig steg i riktig retning for å sikre at alle barn og unge får den hjelpen de trenger for å trives og lykkes.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon eller for å få et konkret tilbud på Stafettlogg.


 

Din rettighet til et koordinert og helhetlig tjenestetilbud!

Dips Samspill tilbyr en robust og brukervennlig løsning for å håndtere Individuell Plan (IP). Løsningen gir brukere, pårørende og saksbehandlere et effektivt verktøy for å:

 • Få oversikt: IP i Dips Samspill gir en klar og detaljert oversikt over planeiers individuelle behov og ressurser, mål og tiltak på relevante områder.
 • Samle nødvendig informasjon: Plattformen samler all informasjon om planen på ett sted, inkludert detaljerte planer fra andre fagsystem, vedlegg og referanser. Dette gir et helhetlig bilde av planeiers situasjon og forenkler koordinering av tjenester.
 • Sette mål: Dips Samspill muliggjør en brukerorientert tilnærming der brukere og pårørende aktivt deltar i å sette mål for planen.
 • Planlegge tiltak: Plattformen tilbyr verktøy for å planlegge, koordinere og iverksette tiltak på en effektiv måte.
 • Følge opp: Dips Samspill gjør det enkelt å følge opp fremdrift og evaluere effekten av tiltakene.
 • Kommunisere: Plattformen forbedrer kommunikasjonen mellom alle involverte parter, noe som fører til bedre beslutninger og mer målrettede tjenester.

Fordeler med Dips Samspills IP-løsning:

 • Enkel å bruke: Løsningen er intuitiv og brukervennlig for alle involverte.
 • Oversiktlig: All relevant informasjon er samlet på ett sted, noe som gir et helhetlig bilde av planeiers situasjon.
 • Effektiv: Dips Samspill effektiviserer samhandling og koordinering av tjenester.
 • Samarbeidende: Løsningen fremmer brukermedvirkning og aktivt samarbeid mellom alle involverte.
 • Tilgjengelig: Dips Samspill er tilgjengelig både fra internett og via Norsk Helsenett.

Dips Samspills IP-løsning er et verdifullt verktøy for å sikre at brukere får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon eller for å få et konkret tilbud på Individuell Plan.

IOP: Din plan for en bedre læringshverdag!

Dips Samspill tilbyr en brukervennlig og effektiv løsning for å håndtere Individuell opplæringsplan (IOP) for både barnehage og skole. Plattformen gir elever, foresatte, pedagoger og andre involverte et verdifullt verktøy for å:

 • Utarbeide IOP: Dips Samspill veileder brukerne gjennom en enkel og intuitiv prosess for å utarbeide en IOP i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer.
 • Samle relevant informasjon: Plattformen samler all relevant informasjon om elevens behov, ressurser, mål, tiltak og vurderinger på ett sted. Dette gir et helhetlig bilde av elevens situasjon og forenkler koordinering av tiltak.
 • Sette mål: Dips Samspill muliggjør en brukerorientert tilnærming der elever og foresatte kan få en aktiv rolle i IOP-en.
 • Planlegge tiltak: Plattformen tilbyr verktøy for å planlegge, koordinere og iverksette tiltak på en effektiv måte.
 • Følge opp: Dips Samspill gjør det enkelt å følge opp elevens fremdrift og evaluere effekten av tiltakene.
 • Kommunisere: Plattformen forbedrer kommunikasjonen mellom alle involverte parter, noe som fører til bedre beslutninger og mer målrettede tiltak.

Fordeler med Dips Samspills IOP-løsning:

 • Enkel å bruke: Løsningen er intuitiv og brukervennlig for alle involverte.
 • Oversiktlig: All relevant informasjon er samlet på ett sted, noe som gir et helhetlig bilde av elevens situasjon.
 • Effektiv: Dips Samspill effektiviserer samhandlingen og koordinering av tiltak.
 • Samarbeidende: Løsningen fremmer brukermedvirkning og aktivt samarbeid mellom alle involverte.
 • Tilgjengelig: Dips Samspill er tilgjengelig både fra internett og via Norsk Helsenett.

Dips Samspills IOP-løsning er et verdifullt verktøy for å sikre at elever med behov for spesialundervisning får den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon eller for å få et konkret tilbud på Individuell opplæringsplan

Enkelt samspill  brukes til samhandling hvor det ikke er behov for en fullstendig plan. Den inneholder ikke mål, tiltak eller andre planelementer, men er en kommunikasjonsplattform for en tjenestemottaker og en eller flere samarbeidspersoner. Samarbeidspersonen kan for eksempel være en koordinator i kommunen.

DIPS Samspill gjev oss eit verktøy for trygg samhandling og effektiv målstyring. Systemet er fleksibelt, slik at enkelte koordinator og planeigar kan tilpasse planen til eigne behov og personlege preferansar. Den tverrfaglege ansvarsgruppa får eit felles digitalt samlingspunkt rundt den einskilde.
Silje Merkesvik
Ergoterapeut, Øygarden kommune
DIPS Samspill åpner dører til enkel og sikker samhandling mellom aktører både internt i kommunen, men også ut mot det øvrige samfunnet/ hjelpeapparatet. Planeier, pårørende og plandeltakere kan når som helst oppdatere seg og gjøre endringer i planen.
Håvard A. Høines
Fagkonsulent, Sola kommune