Samspill

Sikker og enkel samhandling

Samspill er vår skybaserte løsning for Individuell plan (IP), Individuell opplæringsplan (IOP), enkelt samspill og stafettlogg. Det er en plattform for enkel samhandling og informasjonsdeling, og løsningen er tilgjengelig både fra internett og Norsk Helsenett.

Samspill består av 4 moduler

Bakgrunnen for samspillstypen «Stafettlogg» er behovet for bedre tverrfaglig innsats (BTI) rettet mot barn og unge som i perioder har behov for ekstra støtte eller oppmerksomhet. Kommunene har et særlig ansvar for å se og hjelpe disse barna.

I Stafettlogg kan ansatte og foreldre samhandle til barnets beste. Kommunen sikrer tidlig og uavbrutt oppfølging, og barnet blir bedre ivaretatt. 

Mer informasjon om BTI

 

Enkelt samspill  brukes til samhandling hvor det ikke er behov for en fullstendig plan. Den inneholder ikke mål, tiltak eller andre planelementer, men er en kommunikasjonsplattform for en tjenestemottaker og en eller flere samarbeidspersoner. Samarbeidspersonen kan for eksempel være en koordinator i kommunen.

En individuell plan (IP) gir oversikt over planeiers individuelle behov, mål, ressurser, og tiltak på de bakgrunnsområdene som er aktuelle for planeier.

IP skal fungere som en overordnet og samlende plan, men det kan også utarbeides mer detaljerte planer i andre fagsystem. De mer detaljerte planene kan lagres som vedlegg til den individuelle planen, eller refereres til under tiltak. Slik er det enkelt og oversiktlig å se hvilke mål og tiltak som er gjeldende. 

 

IOP er en lovpålagt plan rettet mot personer med behov for spesialundervisning etter Opplæringsloven. Samspill tilbyr løsning for IOP både til barnehage og skole, og er enkelt å ta i bruk. 

 

Gjør hverdagen enklere med IP

Individuell plan samler alle planer for barnet, på tvers av ulike tjenesteytere. Slik blir det mer effektiv samhandling og bedre oppfølging for barnet.

 

DIPS Samspill gjev oss eit verktøy for trygg samhandling og effektiv målstyring. Systemet er fleksibelt, slik at enkelte koordinator og planeigar kan tilpasse planen til eigne behov og personlege preferansar. Den tverrfaglege ansvarsgruppa får eit felles digitalt samlingspunkt rundt den einskilde.
Silje Merkesvik
Ergoterapeut, Øygarden kommune
DIPS Samspill åpner dører til enkel og sikker samhandling mellom aktører både internt i kommunen, men også ut mot det øvrige samfunnet/ hjelpeapparatet. Planeier, pårørende og plandeltakere kan når som helst oppdatere seg og gjøre endringer i planen.
Håvard A. Høines
Fagkonsulent, Sola kommune