DIPS Front gir kommunene frihet til å bestemme selv

iStock-849180866
TEKST: ODDNY J. JOHNSEN FOTO: ISTOCK / GETTY IMAGES

DIPS Front sørger for at kommunene selv kan velge akkurat hvilke produkter og tjenester de vil ha integrert inn pasientjournalsystemet DIPS CosDoc. Gjennom det som kalles åpen API, sørger de for at ny teknologi enkelt kan tas i bruk i kommunehelsetjenesten.

En av de hundretalls integrasjonene du får tilgang til gjennom DIPS CosDoc, er en tjeneste som driver avansert planlegging for hjemmetjenesten. Spider Solutions har spesialisert seg på å la regnemodeller optimalisere arbeidslistene og kjørelistene for hjemmetjenesten. Systemet tar antallet pasienter som skal ha besøk den aktuelle vakta, parrer det med hvor mange og hvilke ansatte som er på jobb, og kalkulerer raskt hvilke ansatte som skal til ulike pasienter. Da er det tatt hensyn til alt fra de ansattes kompetanse, pasientens pleiebehov, spesielle preferanser og til slutt også kjørerute. Slik har de fått et system som planlegger arbeidsdagen i detalj, og gir den mest optimale arbeidslista for hver vakt.

 

Avhengig av tilgang

‒ Vi er helt avhengig av åpne API-er fordi vår programvare må bruke informasjon i pasientjournalen for å planlegge for hjemmetjenesten, sier daglig leder Torjus Sandåker i Spider Solutions. Han skryter av DIPS Front sin åpne linje og samarbeidsvilje. Han mener selskapet skiller seg positivt ut i en hverdag hvor mange systemleverandører fortsatt er restriktive med tanke på å slippe andre til.

‒ På dette området er DIPS langt fremme, poengterer han.

Valget som DIPS Front har tatt er bevisst og målrettet, med bakgrunn i ønsket om å gi innovatører på ulike smale felt muligheten til å utvikle smarte løsninger for helsetjenesten.

‒ Vi tok tidlig standpunkt til at vi ikke kunne lage alt selv, og utviklet åpne grensesnitt. Siden 2013 har vi hatt trygge integrasjoner med veldig mye smart teknologi som er utviklet både her i Norge og internasjonalt, sier Stian Grønhaug, som er produktsjef for DIPS CosDoc.

Han mener helsetjenesten er avhengig av virksomheter som klarer å koble gode ideer med spisskompetanse på høyt internasjonalt nivå, slik for eksempel Spider Solutions og Hospital IT er eksempler på.

 

Mer unntak enn regler

En vanlig hverdag for en som skal planlegge besøk i hjemmetjenesten er ofte mer preget av unntak enn av regler. Det kan være en stor utfordring å få riktige ressurser koblet på pasientene, som kan ha store og komplekse hjelpebehov. For eksempel kan de ha bruk for ulik fagkompetanse fra dag til dag, de kan ha særskilte preferanser på hjelpa som skal komme, eller må ha besøk av to pleiere samtidig. Systemet klarer også å ta høyde for forsinkelser eller uforutsette hendelser. De ansatte holder seg oppdatert, og kan kvittere ut oppdrag eller melde inn ekstra behov via håndholdte terminaler som de har med seg hele arbeidsdagen.

‒ Vi har kunder som melder tilbake at de har fått en mer jevn arbeidsbelastning i staben på grunn av planleggingssystemet. Pasienter sier de opplever mer stabilitet i tjenesten og færre ansatte å forholde seg til, sier Sandåker.

«Vi har kunder som melder tilbake at de har fått en mer jevn arbeidsbelastning i staben på grunn av planleggingssystemet.»
Torjus Sandåker
Daglig leder Spider Solutions

Spider Solutions har vært integrert med DIPS CosDoc siden 2016. I tillegg er alarmsystemer, nøkkelsystemer og økonomisystemer blant noe av alt det du får tilgang til gjennom pasientjournalsystemet. De fleste integrasjonene er likevel tilknyttet produkter innen e-helse, som for eksempel medisinskap og annen velferdsteknologi.

‒ Det å samarbeide og tilrettelegge slik at kundene kan ta i bruk alle de smarte løsningene de ser behov for, det er det som er fremtiden, mener Roy Eidsheim som leder avdelingen for Produkt og utvikling i DIPS Front.

‒ Slik får kunden full frihet til å selv velge de produkter og tjenester de trenger. Kommunene kan være trygge på at vi i DIPS Front er en god digitaliseringspartner inn i fremtiden, sier han.

FAKTA
DIPS COSDOC
 
DIPS CosDoc er et moderne journalsystem som er utviklet for den daglige driften i helse – og omsorg og rehabiliteringssektoren
 
CosDoc dekker behovene til en rekke fagprofesjoner, og holder strukturert orden på tjenestebrukerens behov og journalføring. Målet med DIPS CosDoc er at systemet skal gi brukerne mer tid til omsorg.
 
For å sikre den totale oversikten på tjenestebruker, skal all informasjon kun være lagret et sted. Derfor benyttes åpen API slik at andre systemer enkelt kan integreres og aktiveres fra CosDoc.
 
Ved hjelp av standardiserte meldinger, i tillegg til internt meldingssystem, sikrer CosDoc samhandling og god kommunikasjon omkring pasienten.
image003
Illustrasjonen viser hvordan Spider henter inn informasjon fra turnussystemet og den elektroniske pasienjournalen (DIPS CosDoc) og produserer arbeidslister basert på en avansert regnemodell, som har regler for hvordan arbeidslista skal planlegges. Samtidig kan den ta hensyn til alle unntak som sykefravær, spesielle hendelse osv.

Mange ulike tjenester

En trend i tiden er et økende fokus på velferdsteknologi, spesielt innen hjemmetjeneste, rehabilitering og på sykehjem.

‒ Noen av fordelene med å legge en tjeneste inn i DIPS CosDoc, er at bruken av integrasjonen blir autorisert og loggført gjennom journalsystemet og at all informasjon om pasienten lagres på ett sted. Det er strenge krav til sikkerhet, ikke minst av hensyn til kommunens innbyggere. Ved å integrere tilleggstjenester med pasientjournalen, ivaretar vi sikkerheten og unngår dobbeltregistrering hvilket er en kvalitetssikringsfaktor i seg selv. Gjennom DIPS CosDoc er alle krav til dokumentasjon og tilgangsstyring ivaretatt, forklarer Grønhaug.

Mer eller mindre hele DIPS Front sin kommunale kundebase benytter ulike integrasjoner. DIPS CosDoc har støtte for mange ulike «standard»-systemer, og driver kontinuerlig videreutvikling tett med leverandører og pilotkunder på grunn av nye krav eller behov. Akkurat nå er et 20-talls samarbeidspartnere på lista.

‒ Som regel legger kunden inn kravspesifikasjon på hvilke systemer de vil ha integrert inn, allerede når de ber om tilbud på elektronisk pasientjournal, sier Grønhaug.

Komplisert men viktig

Et API er et programmeringsgrensesnitt i en programvare som gjør at funksjoner, for eksempel verktøy for planlegging, kan bli brukt og aktivert fra en annen programvare ‒ i dette tilfellet DIPS CosDoc. Å ha åpne API-er krever mer av DIPS, enn om de hadde valgt å ikke kommunisere med annen programvare.

‒ Selvsagt er dette mye mer komplekst å forvalte og kvalitetssikre, men åpenhet er den eneste riktige veien nå. Ser vi litt fram i tid vil det trolig komme felles og internasjonale standarder for kommunikasjon i hele e-helsefeltet. Inntil videre forholder vi i DIPS Front oss i all hovedsak til den vanligste og mest anerkjente internasjonale standarden som heter FHIR, sier Stian Grønhaug.

 
 
FAKTA
API

API står for application programming interface. Dette er et programmeringsgrensesnitt i en programvare, som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres fra en annen programvare.

Det betyr at svært enkle applikasjoner (ofte webapplikasjoner) kan gjøre endringer, kjøre prosesser eller på annen måte behandle data i en større kontekst. (Kilde: Wikipedia)

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon