DIPS inne i veikartet

To personer ser på stort ark med degisnskisse 1
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: Sigurd Kvamme

Direktoratet for e-helse skisserer i sitt nyeste veikart tre parallelle tiltak som samlet skal lede til målet «Én innbygger – én journal». Ved siden av Helseplattformen, som skal forene hele helsetjenesten i Helse Midt i ett system, skal de tre øvrige helseregionene sørge for en felles vei videre med DIPS og DIPS Arena.

– Vi er svært tilfreds med at DIPS nå er inne som en del av det nasjonale veikartet. Selvsagt er dette viktig for oss. Det gir en ekstra trygghet å vite at vi nå er en del av det nasjonale perspektivet, siden vi ikke har vært det før. De neste årene blir avgjørende for oss for å bevise og bekrefte at vi er en del av fremtidens løsning, og det presset er vi komfortable med, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

Ved siden av at regionene som allerede har investert tungt i løsninger med DIPS fortsetter sitt arbeid, utreder Direktoratet for e-helse nå hvordan primærhelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst kan forenes om felles og samordnet system med grensesnitt som kommuniserer inn mot nasjonale løsninger i sine regioner.

Nå skal selvsagt alle de systemene som velges kunne snakke sammen på tvers av nivå og region slik at all informasjon om hver pasient ikke bare er korrekt, oppdatert og sikkert lagret, men også til enhver tid tilgjengelig for de som har behandleransvar for pasienten. Uavhengig av hvor i landet pasienten mottar behandling. Slik blir det datasystemene som sørger for at korrekt informasjon følger pasienten til enhver tid, ikke pasienten selv.

KART
TRE VEIER VIDERE: Direktoratet for e-helse skisserer i det siste veikartet tre parallelle tiltak som samlet skal lede til målet «Én innbygger – én journal».

Tillit fra kundene

Viksjø tror det er et par ting som har skjedd som er årsaken til at DIPS nå er inne som en del av den nasjonale fremtidsløsningen i «Én innbygger – én journal»:

– Det ene er at vi har klart å levere det vi har sagt vi skal levere. Vi er nå i rute. Det har vi ikke vært før, men vi ser nå slutten på perioden med Classic og kan ta overgang til Arena. Samtidig har kundene fått se mer av DIPS Arena og sier tydelig at de har tro på dette. Vi vet at direktoratet har hatt jevnlige møter på ledelsesnivå med helseregionene, og dette er etter mitt syn en del av forklaringen på at vi har kommet inn i veikartet.

Så inneholder veikartet tydelige målsettinger, og pålegger de tre helseregionene som bruker DIPS til å lage en felles plan med tidsangivelse for realisering av viktig funksjonalitet for helsepersonell og pasienter: «De regionale helseforetakene i Nord, Vest og Sør-Øst bør få i oppdrag i 2018 å videreutvikle sin felles plan for PAS/EPJ og samarbeide med Direktoratet for e-helse i vurdering av muligheter for fremtidig samhandling.»

– 2019 blir helt klart et skjebneår for DIPS, selv om det begynner så vidt i år. Men det blir 2019 før vi for første gang får se DIPS Arena i full drift ved et sykehus og kan vise et mer helhetlig bilde av hvor vi er på vei, sier Viksjø.

Han er overhodet ikke bekymret for utfordringen med å få DIPS Arena til å kommunisere med andre kliniske systemer. DIPS Arena er laget for å stå sammen med andre systemer, mens de fleste systemer er laget for å stå alene.

«I 2019 vil vi for første gang få se DIPS Arena i full drift ved et sykehus og kan vise et mer helhetlig bilde av hvor vi er på vei.»
Tor Arne Viksjø
Adm. dir. DIPS

Felles plattform for informasjon

– Det er to måter å sørge for at alle innbyggerne i Norge får samlet sine helseopplysninger i en journal. Det ene er å ta tak i alt som produseres av informasjon og samle det i en felles base. Men dette er en krevende løsning, både sikkerhetsmessig og praktisk. Den andre metoden er å lage en plattform hvor informasjonen kan hentes når man trenger den, at du utveksler informasjon mellom institusjoner og tjenestenivå ved hjelp av for eksempel IHE XDS.

DIPS har allerede etablert omfattende grensesnitt for deling av informasjon, gjennom å gi alle pasienter i Helse Nord og Helse Vest innsyn i egen pasientjournal via pålogging fra helsenorge.no. I tillegg finnes det også annen teknologi som gjør en utveksling av informasjon mulig.

– Vi bygger hele vår struktur i DIPS Arena på en internasjonal og åpen standard, som gjør det mulig å utvide funksjonaliteten vår langs veldig mange akser. Det at vi er åpne og enkle å bygge videre på, tror vi gjør at kundene etter hvert kan tilrettelegge for mer optimal drift av helsetjenesten, sier Viksjø.

Bør kunne samhandle tidligere

Viksjø tror det allerede i løpet av 2019 og 2020 vil være mulig å få på plass felles plattform som gjør det mulig å dele informasjon mellom behandlingssteder og tjenestenivå.

– Dette bør være noe av det første som prioriteres, og sentrale elementer bør kunne være på plass lenge før milepælene som er satt i direktoratets veikart, mener Viksjø.

DIPS er for eksempel allerede inne på mange fastlegekontor med kommunikasjonsløsning til og fra spesialisthelsetjenestens laboratorier, og ser muligheter for videreutvikling også her.

Viksjø er glad for at Direktoratet for e-helse gir ut dette nasjonale veikartet, og er åpen om hva de ser av muligheter og begrensninger.

– Alle på strategisk nivå i Helse-Norge har interesse av å vite hva som er premissene, og hva direktorat og departement har av visjoner og planer. Sånn sett er veikartet et viktig verktøy for oss, sier Tor-Arne Viksjø.

– Var det noe i veikartet som overrasket dere i DIPS?

– Det var kanskje litt overraskende at det sto så vidt mye i veikartet om oss, vår status og våre planer uten at noen fra direktoratet hadde vært i kontakt med oss for å verifisere opplysningene. Dette har resultert i noen mindre faktafeil, men ingen så alvorlige at det har betydning, sier Viksjø.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon