Satser på snarveien

Anna-Klepp-Diakonhjemmet-2-e1545022318382
TEKST OG FOTO: ODDNY J. JOHNSEN

Diakonhjemmet Sykehus er først ut med å ta i bruk den nye vedtaksmodulen i DIPS Arena. Tvangsprotokollene på papir er historie.

Spesialist i psykiatri Anna Klepp har vært blant de første til å lære seg DIPS Arena ved Diakonhjemmet Sykehus, og har gitt sine kollegaer en grunninnføring i programvaren. Diakonhjemmet Sykehus er opptatt av at fagpersoner lærer ny EPJ-funksjonalitet mest effektivt når de undervises av sine “egne”, som snakker stammespråket.
 
 

– Moderne og funksjonelt, men fortsatt gjenkjennelig DIPS, lyder den aller første tilbakemeldingen på DIPS Arena, fra spesialist i psykiatri, Anna Klepp, ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun meldte seg frivillig til å bistå under innføringen av ny elektronisk pasientjournal ved sykehuset, og har kjørt til sammen seks sluttbrukerkurs i DIPS Arena for sine kollegaer.

Blant annet har hun vist kursdeltakerne hvordan de kan opprette tvangsvedtak i det nye journalsystemet, og da automatisk få en elektronisk tvangsprotokoll på den aktuelle pasienten.

 

Egen «tvangsflis»

Når det fattes et vedtak om tvang knyttet til en pasient, synliggjøres dette som en ny egen «flis» med lovparagraf som symbol i vedkommendes pasientjournal.

Klepp synes det er veldig bra at tvangsprotokollene nå blir elektroniske.

– Det som var litt tungvint i starten var at eksisterende tvangsvedtak ikke kom med over av seg selv da Diakonhjemmet Sykehus gikk fra DIPS Classic til DIPS Arena. Disse måtte legges inn manuelt. Heldigvis var det satt av ressurser til dette. Men det er veldig positivt at alt nå blir digitalt, sier Klepp.

Førsteinntrykket etter å ha klikket mye rundt i programvaren i forbindelse med kursvirksomheten, er at den nye pasientjournalen ser bra ut.

– Det er uvant design og farger, men detaljer som er bra. Du kan for eksempel lagre favoritter. Det er også enkel tilgang til ulike ting, og lettere å søke i ulike typer dokumenter. Men det er fortsatt DIPS, da, så det er ikke så forskjellig og ikke så vanskelig å lære seg, mener hun.

 

Komme i gang viktigst

Legespesialisten hadde tre timer til rådighet per sluttbrukerkurs og antallet deltakere varierte mellom fem og 15. Tre timer med mange deltagere som hadde spørsmål, mener hun selv ble litt i knappeste laget tidsmessig.

– Det var veldig utfordrende å komme gjennom alt vi gjerne skulle sett på i kursene. Jeg endte opp med å kutte vekk noen av punktene vi kunne gått gjennom. Når det er sagt er det viktig å bare lære de mest sentrale tingene først. Det vil ikke være mulig å rekke innom alt uansett. Mye vil komme automatisk ved at man klikker seg rundt i programvaren og finner ut av mer og mer etter hvert. Det er også laget e-læringskurs man kan ta når man har begynt å finne ut av ting, og trenger repetisjon eller nye tips, forteller Klepp.

 

«Det er laget e-læringskurs man kan ta når man har begynt å finne ut av ting, og trenger repetisjon eller nye tips.»
Anna Klepp
Spesialist i psykiatri

Ny standard inne

DIPS Arena er først ute med å implementere registrering av vedtak i henhold til den nye EPJ-standarden for psykisk helsevern. Bakgrunnen for standarden, er at psykisk helsevernloven inneholder en rekke detaljerte bestemmelser for når det kan fattes vedtak om bruk tvang for pasienter som er underlagt tvungen psykisk helsevern. Tidligere har dokumentasjonsmetoden bak vedtakene, vært svært ulik på ulike behandlingssteder i landet.

Torbjørn Nystadnes i Direktoratet for e-helse har tidligere redegjort for praksisen i d:mag:

– Alle har gjort det på sin måte, og alt har ikke vært helt i tråd med lovverket. Kvaliteten på innrapporterte data har derfor vært høyst varierende. Standarden gjør at alle må gjøre dette likt, hvilket danner et bedre grunnlag for kvalitetsarbeid og statistikk.

Resultatet i DIPS Arena er en enklere registrering, enklere rapportering og ikke minst brukerstøtte. For eksempel vil en liste over nødvendige vurderinger og begrunnelser komme opp for vedtaket man jobber med. Behandleren minnes dermed på hvilke lovpålagte vurderinger som må være gjort før vedtak kan fattes.

Arena-Diakonhjemmet-10-e1544789424837

Mange positive effekter

Helsedirektoratet er begeistret for at den nye EPJ-standarden er tatt inn i den nye elektroniske tvangsprotokollen i DIPS Arena.

– Vi synes dette er veldig positivt. Bruk av «EPJ standarden for vedtak etter psykisk helsevernloven» vil gi mange positive effekter, sier advokat og seniorrådgiver, Vårin Hellevik i Helsedirektoratet.

– For det første sikres kvalitet på tvangsvedtakene. Ved å bruke disse nasjonale malene, sikres vi at faglig ansvarlig er innom alle vurderingstemaene som loven oppstiller for de ulike tvangsvedtakene. Videre sikres det at pasienten faktisk får begrunnelsen for de ulike vilkårene, og ikke bare et «avkrysningsskjema». I tillegg sikres riktig involvering av pasient og pårørende, og at de som skal ha kopi av vedtakene faktisk får det – og dermed får ivaretatt sin klagerett, sier hun.

Hellevik påpeker at elektroniske vedtak nå kan søkes frem og kontrolleres, slik at institusjonen lettere kan følge med på omfang og variasjon i sin egen tvangsbruk.

– Kontrollkommisjonene vil også lettere få god oversikt over tvangsbruken, når de gamle «papir-tvangsprotokollene» kan erstattes av elektroniske tvangsprotokoller. Dette er også positivt også sett hen til at tvangsprotokoller inneholder svært personsensitiv informasjon, sier Hellevik.

Til slutt er Helsedirektoratet tilfreds med at denne standardiserte måten å registrere tvang på, forhåpentligvis også vil lette rapporteringen til Norsk Pasientregister.

– Slik at vi får bedre nasjonale tall på bruk av tvang i psykisk helsevern.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon