Gjør klart for nasjonal dokumentdeling

ehelsedir-Øyvind-og-Espen-3
TEKST OG FOTO: ODDNY J. JOHNSEN

Direktoratet for e-helse har satt seg som mål å gjøre journaldokumenter fra hele helsesektoren tilgjengelig for både helsepersonell og innbyggere. Første pilot kjøres via Kjernejournal i 2019.

Direktoratet for e-helse har laget en målarkitektur som får mange til å heve optimistisk på minst ett øyebryn. Når den er realisert skal følgende være oppnådd:

• En nasjonal dokumentoversikt for hver pasient skal være tilgjengelig i Kjernejournal i arbeidsflaten til helsepersonell
• Alle aktører som har dokumenter som skal eller bør deles, kan dele dem
• Tilgangsstyringen skal skje automatisk, enten du som innbygger skal lese egen journal, eller som helsepersonell har tjenstlig behov for å se dokumenter
• Løsningen skal kunne støtte både eksisterende og nye dokumentformater
• Selvbetjent administrasjon av personverninnstillinger, og distribuert overholdelse av personverninnstillinger og -regler.

Målarkitekturen sier ingenting om når alt dette skal vært oppnådd. Strategien som satsingen er en del av går fra 2017-2022.

 

Cross Document Sharing

Standarden som muliggjør dokumentdeling på tvers heter IHE XDS, en internasjonal standard både DIPS og Direktoratet for e-helse har vært med på å framsnakke i flere år allerede.

Line Andreassen Sæle fra Nasjonal IKT har siden 2015 holdt demonstrasjoner av hvordan dokumenter fra ulike leverandører kan gjøres tilgjengelig i et pasientforløp, uavhengig av om de kommer fra primær- eller spesialisthelsetjenesten, og uavhengig av journalleverandør. Et av hovedpoengene er at dokumentene ikke skal sendes noe sted. De skal kun gjøres tilgjengelig ved hjelp av et register som sender spørringer om visning til databasen hvor det er lagret. I de siste par årene har interessen for denne måten å få dele dokumenter på eksplodert.

– Det tok egentlig av etter at helseministeren fikk en demonstrasjon under EHIN 2017. Etter det har interessen vært stor og det kommer stadig henvendelser fra leverandører om hvordan de kan knytte seg på, sier Sæle.

Hun er tydelig på at første steg på veien til å få dette realisert i stor skala er et nasjonalt knutepunkt.

– Vi trenger en nasjonal «hub» som alle kan knytte seg til for å dele dokumenter og nasjonal forvaltning av komponentene som skal til, mener hun.

Line-Andreassen-Sæle_1
Line Andreassen Sæle i Nasjonal IKT har i flere år demonstrert hvordan det går an å dele dokumenter ved hjelp av standarden IHE XDS.

Direktoratet for e-helse i gang

Direktoratet for e-helse har tatt utfordringen og er i ferd med å etablere «Tjeneste for Dokumentdeling».

Tjenesten skal i første omgang tas i bruk for å dele DIPS-dokumenter i Helse Sør-Øst, mens andre kilder forventes å knytte seg til senere.

Direktoratet for e-helse vil teste løsningen i to portaler på helsenorge.no.

Den ene er innbyggerportalen hvor tjenesten «Innsyn i egen journal» lanseres for pasienter i Helse Sør-Øst før sommeren 2019. Som i Helse Nord og Helse Vest kan innbyggerne da få innsyn i sin egen sykehusjournal. Løsningen vil gjelde utvalgte dokumenter. Inntil videre må de fortsatt henvende seg direkte til det enkelte helseforetak for å få en fullstendig utskrift av egen journal.

Helse Vest og Helse Nord konsoliderte egne databaser før innsyn kunne gis. Dette blir ikke tilfelle i Helse Sør-Øst.

 

Innsyn for pasienter

Direktoratet for e-helses Tjeneste for dokumentdeling står sentralt for at Helse Sør-Øst kan gi innsyn i DIPS-journalen ved sykehusene. Innsyn leveres her ved bruk av den internasjonale standarden som DIPS har lagt inn som en komponent i sin journal for nettopp å kunne gi tilgang til deling av opplysninger.

Samme metode skal også gjøre det mulig for helsepersonell i Helse Sør-Øst å få innsyn i dokumenter ved andre helseforetak i regionen. En pilot på dette skal i gang i løpet av 2020.

– Vi lager felles grunnmur for digitale tjenester som er ett av seks områder i Direktoratet for e-helses nasjonale strategi fram til 2022, forteller løsningsarkitekt Espen Stranger Seland. Sammen med Øyvind Øverland presenterer han det de snart har på vei over fra tegnebrettet og ut i produksjon.

Landsomfattende søk

Ved å opprette et felles nasjonal registertjeneste kan det gjøres landsomfattende søk og henting av dokumenter fra ulike samarbeidsområder som benytter IHE XDS som standard for informasjonsutveksling. Slike samarbeidsområder kan være et regionalt helseforetak eller et medisinsk område, for eksempel patologi.

Direktoratet for e-helse vil lage en egen fane i Kjernejournal som heter «Journaldokumenter». Når legen åpner denne får han se en liste over tilgjengelige journaldokumenter. Det vises navn på dokument, dato, dokumenttype, organisatorisk enhet og organisasjon.

Hvis dokumentet legen finner er interessant kan informasjon fra dette enten åpnes og leses i et nytt webvindu, eller kopieres direkte inn som en referanse i egen journal.

Aktiviteten vil logges og pasientene vil ha tilgang til loggen over hvem som har åpnet deres journal.

– Det vil være mulig for helsepersonell å søke i metadata for å finne ulike dokumenter enklere. Direktoratet for e-helse jobber med å utvide dette metadatasøket slik at det kan bli mulig å søke på for eksempel medisinske koder, forklarer Øverland.

 

Enkel å utvide

De to er tydelig på at hvis prosjektet lykkes for Helse Sør-Øst vil det være enkelt å utvide med Helse Vest og Helse Nord slik at disse tre regionene får mulighet til å dele journal informasjon underveis i et pasientforløp. Prosjektet kan senere utvides til å gjelde ulike nivå i helsetjenesten.

I løpet av 2019 håper Direktoratet for e-helse å begynne på en målarkitektur for datadeling.

Her handler det om deling av strukturerte data gjennom felles ressurser og tjenester.

– Får vi til datadeling ligger her betydelig større muligheter enn ved kun dokumentdeling. Det vil gi oss en raskere og enklere utvikling av nye tjenester, mer innovasjon og næringsutvikling. Da kan vi begynne å snakke om klinisk beslutningsstøtte, sanntidsinformasjon og mye annet spennende. På dette feltet må vi jobbe mye med sektoren fremover, sier Espen Stranger Seland.

Han er overbevist om at målarkitekturen Direktoratet for e-helse er i gang med kan bli nyttig for alle.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon