Pakker fremtiden inn i forløp

solveig-sensurert
Tekst: Oddny J. Johnsen. Foto: DIPS

Fra og med i år skal behandling av psykisk helse inn i pakkeforløp. Ved Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus har Solveig Sørhaug pakket ut både nytt dataprogram og den nye rettigheten.

Sørhaug er forløpskoodinator ved Alderspsykiatrisk avdeling. Det er vanskelig å finne en mer presis beskrivelse av arbeidshverdagen hennes akkurat nå, enn at hun holder på å pakke ut. Hun har i år flyttet inn i en ny rolle – som koordinator, inn i et nytt rammeverktøy – pakkeforløpene, og ikke minst inn i et splitter nytt arbeidsverktøy – DIPS Arena.

Pakkeforløpene i psykisk helsevern er det mange behandlingssteder som utforsker dette første året den nye rettigheten trer i kraft. Men den splitter nye norskutviklede programvaren for elektronisk pasientjournal (EPJ), DIPS Arena, er Diakonhjemmet Sykehus først om å ta i bruk i sin helhet. Den nye EPJ’en har en egen modul for pakkeforløp innen psykisk helse og rus.

 

Tråkker opp ny vei

– Jeg føler vel at hver eneste arbeidsdag så langt i år har bestått i å tråkke opp en ny vei, smiler Solveig Sørhaug. Hun har stor ydmykhet for oppgaven hun har foran seg. Det er mye nytt å sette seg inn i.

Ideelt skal et pakkeforløp innen psykisk helsevern både starte og slutte i den kommunale helsetjenesten. Underveis skal forløpet koordineres både i kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Summen av det hele skal føre til at pasienten blir mer helhetlig ivaretatt av helsetjenesten og eventuelt andre aktører som er involverte. Noen pakkeforløp vil kun vare i uker, med korte avgrensede problemstillinger. Andre vil vare over flere år.

– I de mest komplekse forløpene er det mange ulike problemstillinger, med mye komorbiditet og mange ulike tjenester som skal på plass. Flere av våre pasienter kan i tillegg ha opplevd tap av bosted. Som forløpskoordinator vil en av oppgavene være å få flyt i alle tjenester, forklarer Sørhaug.

 

En fordel å være kjent

Den psykiatriske sykepleieren kjenner hun får brukt all sin erfaring, kunnskap og kjennskap fra både sykehuset og helsetjenesten i den nye rollen. Sørhaug har jobbet ved Diakonhjemmet Sykehus siden 2011, og har vært fagsykepleier ved Alderspsykiatrisk avdeling. I tillegg er hun superbruker i DIPS, hvilket betyr at hun lærer opp kollegaer i det nye dataverktøyet.

– Jeg sier på ingen måte at det er umulig å kunne være forløpskoordinator uten litt ballast fra egen organisasjon, men for meg har den stor verdi, sier hun.

Så langt har arbeidet hovedsakelig bestått i tre ting for forløpskoordinatoren. Hun startet i jobben samtidig med at pakkeforløpene ble innført, og måtte naturlig nok begynne med å få forståelsen av hva pakkeforløpene vil innebære. Deretter gjorde hun seg kjent med verktøyet DIPS Arena. som pakkeforløpene kodes i. Til slutt har hun laget opplæringsmateriell for hvordan behandlerne selv skal kode milepæler inn i pakkeforløpet, og deretter har hun gjennomført opplæring og veiledning av disse.

 

Gradvis oppstart

I og med at det var nyhenviste pasienter som i første omgang fikk den nye rettigheten, er det foreløpig et begrenset antall aktive pasientforløp i avdelingen som Sørhaug holder oversikten over.

– Nå fra 1. september skal resten av pasientene våre på Alderspsykiatrisk, både på poliklinikk og døgn, inn i forløpet. Dette første halvåret har gitt oss erfaring i å kode forløpene og vi har lært mer om hvordan vi best forholder oss til alt dette nye. Sånn sett har det vært smart å kunne starte opp gradvis med kun nyhenviste, forklarer hun.

Fram til nå har mye av jobben hennes bestått i å overvåke om pakkeforløpene blir kodet riktig, og at frister overholdes. Hun har også brukt mye tid på opplæring slik at behandlere som skal gjøre kodingen i forløpene, får rutinen raskere inn i fingrene. Hun antar at jobben som forløpskoordinator vil endre seg etter hvert som tiden går. Foreløpig er det usikkert hvor mye ressurser koordineringen vil kreve, når alle pasienter med rett til det kommer inn i pakkeforløp.

«Fra 1. september skal resten av pasientene våre på Alderspsykiatrisk, både på poliklinikk og døgn, inn i forløpet. »
Solveig Sørhaug

Melder inn endringsønsker

I og med at også arbeidsverktøyet er splitter nytt, består en av oppgavene til Sørhaug i å melde tilbake til leverandøren DIPS hva hun ser for seg av endringer som kan gjøre DIPS Arena enda bedre tilpasset både behandlerens og koordinatorens rolle og funksjon. Hun gir også innspill til hvordan verktøyet kan effektivisere arbeidsprosesser, og redusere arbeidsbelastningen for de som skal kode forløpene.

Diakonhjemmet Sykehus har tatt på seg den viktige jobben med å være først ut for å ta et nyutviklet journalverktøy i bruk, og tilbakemeldingene fra fagpersoner som bruker verktøyet i «fart», altså i en vanlig sykehushverdag, er helt sentrale i prosessen for å luke vekk feil og ta inn endringer som kan gjøre programvaren mest mulig optimal for brukerne.

Så langt har Sørhaug konsentrert seg om innspill for å forenkle starten av diagnosespesifikke forløp. Hun ønsker seg også at fristene i pakkeforløpene vises når pasienten er aktivert i journalen, og at flisa som gjelder pakkeforløp på sikt kan virke mindre avskåret fra resten av Arena.

– DIPS Arena regner automatisk ut frister, og gir påminnelser, og disse kan det være fint å se i journalen uten at du trenger å åpne flisa «Pakkeforløp» for å sjekke. Med mindre det vil virke forstyrrende på annen informasjon. Jeg vet det er mange hensyn å ta, sier hun.

Hun kan ikke tenke seg hvor vanskelig det må være for de mange som foreløpig koder pakkeforløp psykisk helsevern uten DIPS Arena. Hun kan forestille seg at de har en god del ekstra arbeid for å holde oversikt og flyt.

– DIPS Arena er et bra verktøy som vi holder på å lære oss, og kommer til å få mye ut av, sier Solveig Sørhaug.

 
 
PAKKEFORLØP I PSYKISK HELSEVERN OG RUS

Fra 1. januar 2019 skal alle som trenger behandling innen psykisk helsevern og rus, inn i pakkeforløp. Rettigheten gjelder først nyhenviste pasienter. Fra 1. september får også de som var i behandling innen psykisk helse og rusfeltet før nyttår i år, rett til pakkeforløp.

Pakkeforløpene skal ifølge Helsedirektoratet først og fremst skal bidra til er økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging, og gi et likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor.

Pakkeforløpene skal også bidra til bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner for denne pasientgruppen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon