Satser friskt for å forenkle fremtiden

IMG_3366-1

Etter å ha fått DIPS Arena i produksjon hos de fleste helseforetak, er DIPS allerede i gang med veien videre. Rent konkret bemanner de opp med flere designere og mer klinisk personell. De vil enda tettere på brukerne, og de vil ha løsningene sine ut raskere.

Publisert: 08.11.22 Tekst: Oddny J. Johnsen Foto: Marthe Mølstre og DIPS

‒ Akkurat nå er innføringen av DIPS Arena kommet veldig langt i Helse Nord og i Helse Vest, og den er godt i gang i Helse Sør-Øst. Den pågående utrullingen skal være ferdig i 2025, sier salgs- og markedsdirektør Christian Falkenberg-Jensen.

B0138624Salgs- og markedsdirektør Christian Falkenberg-Jensen. Han tror at DIPS om få år vil jobbe enda mer og enda tettende med resten av e-helse-industrien, takket være Open DIPS.

Han er blitt utfordret, sammen med tre andre direktører i DIPS, til å si litt om hvor selskapet står akkurat nå, og hva de jobber for å få til.

‒ DIPS Arena fungerer bra og yter stabilt, og vi får gode tilbakemeldinger på brukeropplevelsen. Først og fremst skal vi nå jobbe med gevinstrealisering. Det innebærer å tilby mer funksjonalitet, og finne enda bedre ut av hvordan systemet kan understøtte brukerne og deres arbeidsprosesser. Så er vi også der at vi kan jobbe med utfordringer og krav som kommer med fremtidens helsetjeneste, oppsummerer produktdirektør Tore Dundas. I tillegg er designdirektør Tom Johansen og medisinsk direktør Henrik Auråen med, og budskapet de alle har kan oppsummeres med fire ord: Tettere, raskere, fremoverlent og skybasert.

Tettere på


Tom Johansen og Henrik Auråen er de to i selskapet med hovedansvar for at ingenting lenger skal utvikles «på vegne av», men sammen med sluttbrukerne. Begge har nylig bemannet opp sine avdelinger, som et av tiltakene for å nå dette målet.

Auråen har før han ble medisinsk direktør, jobbet i DIPS som medisinsk rådgiver. Opprinnelig er han lege med doktorgrad på lungetransplantasjon. Fortsatt, så ofte han kan, jobber DIPS-direktøren som lege i klinikk. Han gjør det for å ha kontakt med hverdagen ute i helsetjenesten, og for å kjenne på de utfordringene og også frustrasjonene som klinisk arbeid kan innebære. 

IMG_3397
DIPS Arena er utviklet både for vanlig desktop, for elektroniske tavler og for mobiltelefon. Bare det å få Arena på mobil tilgjengelig for alle leger i sykehus, vil innebære en revolusjon i måten å jobbe på, mener medisinsk direktør Henrik Auråen.

‒ Det er viktig for oss i DIPS å samarbeide tett med alle som jobber med programvaren vår, ikke minst sluttbrukerne. Slik kan vi få innspill til hvilke nye løsninger det er behov for, eller hvordan vi bør justere på verktøy som allerede er i bruk, sier Auråen.

Han ser at begge deler er nødvendig: Både egne ansatte som jobber deltid i helsetjenesten, og ulike «lytteposter» i helseforetakene. Aller helst skulle han gjerne hatt et fysisk «DIPS-kontor» på hvert eneste sykehus, for å få gjøre det enda enklere for brukerne å komme med tilbakemeldinger. DIPS, som opprinnelig er utviklet av og med klinikere, har lang tradisjon i å samarbeide tett med den operative delen av helsetjenesten. 

‒ Nå etablerer vi det vi kaller «Åpent kontor», som rett og slett er et nettverksmøte. Hit inviterer vi helsepersonell med interesse for helseinformatikk. Dette forumet er under utvikling, men målet er å få tilbakemelding på det siste vi har laget, og ikke minst høre hva de ser av behov framover, sier Auråen. 

Innad i DIPS har det de siste par årene pågått en kulturendring. Selskapet har valgt å satse tungt på designdrevet utvikling. Veldig enkelt forklart betyr det at utviklerne og designere i større grad «skygger» brukerne gjennom den arbeidsdagen som et verktøy skal fungere i. Slik kan de bedre analysere og forstå hva behovet er. 

‒ Dette er en arbeidsmetodikk som etter hvert kommer til å bli like mye gjeldende hos kunden som hos oss. Den setter brukeren i front, slik at det som det er mest behov for blir utviklet først, sier Falkenberg-Jensen.

Raskere ut


Gjennom enkle prototyper kan man teste og justere produktet steg for steg, før man til slutt går i produksjon. Sluttproduktet blir dermed mer treffsikkert i motsetning til programvare utviklet via kravspesifikasjoner. Ofte må slik programvare gjennom omfattende testing når den til slutt når kunden, og innom flere justeringer før den kan settes i drift.

Designdirektøren advarer om at selve innhentingen av informasjon og analysen av problemet, ofte oppleves å ta frustrerende lang tid. ‒ De store gevinstene får man når man er i stand til å forstå hele problemet. Med den kompleksiteten helsetjenesten inneholder, er det også viktig å analysere tilstøtende prosesser før man hopper på en løsning. Tid investert her gjør som regel at prototypen treffer bedre. Slurver du kan du i verste fall risikere å bare «fargelegge» en ikke-optimal løsning, forklarer Johansen. 

B0138740
Designdirektør Tom Gabriel Johansen har nå rundt 15 designere tilgjengelig for videreutvikling og nyutvikling i DIPS. Målet er å doble avdelingens størrelse.


Designdirektøren ler litt når han utfordres med «Lettere sagt enn gjort?»-spørsmålet.
‒ Jeg har tidligere blant annet jobbet med å visualisere FNs Klimapanelrapporter. Det var særdeles omfattende og krevende å få noe så komplekst og omstendelig til å fremstå konkret og lettfattelig. Jeg tenkte at det å jobbe i DIPS umulig kunne være vanskeligere…

Han smiler lurt mens han formulerer resten: 

‒ Å ta vekk noe av kompleksiteten, og få produktene til å fremstå smarte og logiske for brukeren, er vår målsetting og en kjempekul utfordring. Men jeg må vel innrømme at jeg av og til ligger våken om natten og tenker litt på hvordan vi skal få det til!

‒ Totalt sett ønsker vi å ha rundt 30 designere, men i det vi passerer 23-24 har vi nådd en kritisk masse, noe som betyr at vi kan begynne å skyve litt rundt på ressursene våre og tåle litt plutselige endringer i oppgaver. Vi gjør i alle fall en tydelig forsterkning av designmuskelen i DIPS nå. Det handler lite om farge og form, men mest om å samskape sammen med helseforetakene for å utvikle akkurat det de trenger, sier Johansen. 

Fremoverlent


Designdirektøren anslår at mellom 70 og 80 prosent av ressursene til DIPS nå brukes på vedlikehold og videreutvikling av DIPS Arena. Resten brukes på nyutvikling. Det vil si at de deltar i de endringene og forventningene som helsetjenesten står midt inne i, for eksempel Digital hjemmeoppfølging. 

‒ Hele helsetjenesten er under endring, og det med mer fart enn noensinne. Det er fantastisk spennende og ikke rent så lite utfordrende å henge med på alle fronter hvor det nå går rimelig fort framover, påpeker Tore Dundas. 
Noe av dette handler om noe så banalt som å endre litt på arbeidsprosesser. At alt ikke lenger kan gjøres slik det alltid har blitt gjort om helsetjenestens ressurser, ikke minst i antall personell, skal strekke til for et økende antall pasienter. Mange av dem eldre, med flere samtidige diagnoser.

B0138743
Produktdirektør Tore Dundas er en av veteranene i DIPS. Den endringstakten han nå ser i helsetjenesten, gjør at han synes at jobben han har blir stadig mer spennende.


I tillegg ønsker DIPS å vite mer om hvordan ny teknologi tas imot i helsetjenesten.
‒ Vi vet for eksempel at mange brukere forsøker å ta med seg det de kan om Classic når de skal inn i Arena. Istedenfor å jobbe slik Arena legger opp til, finner de veier rundt som likner på den de gjorde før. Faktisk ønsker vi oss å få «henge på» noen som innfører DIPS Arena første gang, for å bedre forstå hva som skjer. Det er ikke alle endringsbehov som fanges opp riktig via d-saker i vårt system, så for å forbedre og videreutvikle Arena må vi ut for å se hvordan brukerne i beste mening «hacker» systemet og lager suboptimale løsninger, med mål om å få ting til å fungere for seg selv, mener Johansen.

For den medisinske direktøren handler fremtiden først og fremst om å utnytte det som allerede er laget: Ikke bare DIPS Arena på PC-en, men også på mobilen og på elektroniske veggtavler. Det er allerede dokumentert at pasientsikkerheten øker når informasjon fra DIPS Arena systematiseres i DIPS Wall, som oppdaterer seg selv automatisk gjennom hele arbeidsdagen.  

– Så vil det være en mini-revolusjon i sykehusene å få «Arena på mobil»-løsningen i full drift over hele landet. Spesielt leger og sykepleiere vil få en mye enklere arbeidshverdag når de kan sjekke prøvesvar eller legge inn nye målinger akkurat der de står, og slipper å stadig måtte returnere til kontor eller vaktrom for å få tak i journalen, sier Auråen. 
Mobil - bruker på akutmottak_2

DIPS som skytjeneste?


Sist, men ikke minst pågår en stor diskusjon om hvor datamengdene ideelt sett bør lagres. Om helseforetakene skal fortsette slik som i dag ved å la informasjonen ligge lokalt på egne servere, eller om de skal legge alt inn i en «helsesky». Velger de det siste, kan produktutviklingen og forbedringen få enda større fart. 

‒ Slik vi leverer nå, kan vi oppdatere enkeltmoduler med nye versjoner så ofte vi vil, mens hele DIPS Arena leveres i ny versjon to ganger i året, forklarer Dundas
Om DIPS havner i skyen, vil rettinger og forbedringer bli levert som oppdateringer så snart de er på plass, ideelt sett noen uker etter at endringen ble meldt. En kontinuerlig oppdatering vil gå i bakgrunnen uten at brukeren egentlig merker noe til det.

DIPS har begynt å teste ut en skyløsning sammen med Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo, men alt er foreløpig på test, protoype og utforskningsstadiet.
‒ For DIPS er det viktig at også kundene våre ønsker skyløsning. Vi tror alle vil tjene på å få DIPS i skyen på sikt, fordi det gir en helt annen endringstakt. Men vi har tre store, to mellomstore og ni små kunder. Gjennom det «proof of concept» som vi nå utvikler sammen med Lovisenberg blir det enklere å se hva dette handler om. For DIPS er det en strategisk målsetting å legge tjenestene våre i skyen, men vi er avhengig av en konsensus hos våre største kunder. En skyløsning vil være en stor investering både når det gjelder tid, penger og kapasitet, sier Falkenberg-Jensen.

IMG_3371
DIPS Arena er nå i bruk ved tre av fire helseregioner i Norge. For DIPS handler det meste nå om å hjelpe kundene i å utnytte DIPS Arena best mulig, samtidig som de videreutvikler løsningen.


I tillegg til egen utvikling, har DIPS lagt forholdene godt til rette for å inkludere og integrere andre leverandører som ønsker å lage smarte løsninger for helsetjenesten.
‒ Vi har invitert alle til «sandkassa» vår, Open DIPS. Her kan de få koble seg på Arena-plattformen og teste ut sine systemer for å finne ut hva som er mulig å få til. Kanskje de utvikler apper for en enkelt pasientgruppe, eller for en spesiell profesjon. Vi ønsker å bli så brukerdrevet som mulig.

Det er dermed ikke sagt at vi har løsninger for alt, men at vi setter brukerens behov i førersetet. At vi ut fra hva som meldes inn enten kan utvikle selv, eller kontakte en eller flere partnere og la de knytte seg sammen om en løsning via Open DIPS, sier Falkenberg-Jensen. Han tror at DIPS fem år fra nå samhandler mye tettere med andre leverandører og tjenester. Målet er å sikre en gjennomgående god arbeidsflyt i helsetjenesten ‒ som vil fortsette å være i konstant endring.
Akkurat som DIPS.

– Målet er å sikre en gjennomgående god arbeidsflyt i helsetjenesten ‒ som vil fortsette å være i konstant endring.
Akkurat som DIPS.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om DIPS Arena