Satser på snarveien

Jacob-Holter-Grundt_3
TEKST: ODDNY J. JOHNSEN FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

Helse Sør-Øst vil gjøre det mulig for eget helsepersonell å lese journaldokumenter fra alle helseforetakene i regionen når de har tjenstlig behov, ved hjelp av en løsning for å dele informasjon.

Prosjektleder Jacob Holter Grundt tror metoden, som er basert på IHE XDS standarden, kan løse viktige deler av behovet for informasjonsdeling i helsetjenesten.

Virkeligheten er fortsatt slik at om en bevisstløs pasient fra Skien kommer inn på et akuttmottak i Oslo, så kan legene som regel kun behandle etter beste evne, ofte uten å kjenne til kritisk informasjon eller viktige deler av pasientens tidligere sykdomshistorie. Selv om pasienten får et illebefinnende i sin egen helseregion, har sykehusene i

regionen foreløpig få muligheter til å dele informasjon om sine pasienter elektronisk.

 

Pilot i 2020

I 2020 er planen å starte en utprøving (pilot) av en løsning som vil gjøre det mulig for behandlende lege eller psykolog å søke opp pasienten i alle helseforetak i regionen, og dermed kunne finne oppdaterte journaldokument slik at behandlere kan unngå å gjenta undersøkelser som allerede er gjort, og samtidig tilby en raskere, mer effektiv og mer presis behandling.

– Jeg tror at pasientene ønsker dette og at de til dels forventer at vi har slike løsninger på plass allerede, sier Jacob Holter Grundt, som er barnelege og prosjektleder for Regional EPJ (elektronisk pasientjournal) i Helse Sør-Øst.

Entusiasmen er stor rundt veien som nå testes ut. Det er fristende å kalle dette «en snarvei til mer informasjonsdeling» i og med at det bare er ett år siden ideen begynte å vokse fram, og noe over et år til en pilotfase og utprøving starter. Går alt etter planen tror Grundt samtlige behandlere (leger og psykologer) i sykehusene i regionen kan ha tilgang til dokumenter fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst i løpet av 2021.

Begeistringen skyldes først og fremst at man ser at denne metoden kan åpne for praktisk nytte nokså raskt.

 

Sparer hundretalls millioner

Sammenliknet med det som var planen i 2015, å slå sammen (konsolidere) alle databasene i Helse Sør-Øst, kan denne løsningen innebære flere hundre millioner kroner i besparelser. Helse Sør-Øst så opprinnelig for seg en slik sammenslåing for å få til «Én innbygger – én sykehusjournal» for hele regionen, men fant at det ville medføre store kostnader.

Nå kan regionen få delt nødvendige dokumenter, men fortsatt med egne data fordelt på ulike databaser for hvert av de ni lokale helseforetakene, i en løsning med vesentlig lavere kostnader.

Leger og psykologer først

– Det gode blir det bestes venn, sier prosjektlederen. Prosjektet starter med det enkleste, å gi alle leger og psykologer tilgang til samme typer dokumenter hos andre foretak som i eget foretak. Prosjektet planlegger å lansere løsningen stegvis for ett helseforetak om gangen, og også en videre utvikling av løsningen over de neste årene, for å møte behov også hos andre personellgrupper. Grundt er begeistret for denne fremgangsmetoden der Helse Sør-Øst vil plukke det de kaller «lavthengende frukt» så fort som mulig, og deretter forbedre, utvikle og skalere etter at de første brukerne har tatt løsningen i bruk.

– Samtidig må vi ivareta personvern, og et viktig grep vil være at ingen dokumenter med noen form for tilgangssperring, eller journalene til pasienter med hjelpenummer, blir tilgjengelig i første lansering, sier Grundt.

Eksempler på pasienter som har hjelpenummer er nyfødte, turister og personer med midlertidig opphold i landet.

Likevel vil løsningen medføre en liten revolusjon i måten behandlerne kan bruke journalen på. Og når det hele fungerer i Helse Sør-Øst, vil det kunne være mulig å innføre en tilsvarende løsning i Helse Vest og Helse Nord om de ønsker det, fordi begge regionene også bruker samme journalsystem fra DIPS som er sentral i dette utviklingsløpet.

 

Viktig for helsesektoren

– Vi kan gjøre denne delingen ved hjelp av IHE XDS og en modul i DIPS Arena som har disse standardene på plass, forklarer Grundt.

Likevel må ikke sykehusene gjøre en full innføring av DIPS Arena til alle sine brukere før løsningen kan tas i bruk, i og med at DIPS Arena og DIPS Classic bruker samme database.

– Jeg tror mye av det vi ønsker å dele på tvers i helsesektoren, kan gjøres tilgjengelig ved bruk av denne løsningen, sier han.

Prosjektlederen synes det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor viktig denne løsningen kan bli for mer effektiv behandling i helsetjenesten, men har forventning om at denne delingsløsningen kan dekke helt vesentlige elementer av delingsbehovet i forbindelse med den nasjonale målsettingen «Én innbygger – én journal».

«Jeg tror mye av det vi ønsker å dele på tvers i helsesektoren, kan gjøres tilgjengelig ved bruk av denne løsningen.»
Jacob Holter Grudt

Får gjøre «Google-søk»

– Ideen kom opp våren 2017 og vi opplevde fort at DIPS så muligheter på dette feltet. Vi har et godt og dynamisk samspill med DIPS om design av denne løsningen, sier Grundt.

Ved siden av å dele dokumenter ved hjelp av den internasjonale standarden skal dokumentene i HSØ sin regionale løsning være søkbar gjennom en søkemotor. Det betyr at helsepersonell med tjenstlig behov kan få søke også i innholdet i dokumentene (fritekst). På sikt skal det for eksempel gå an å søke etter koder for medisinske diagnoser og prosedyrer.

– Søketeknologien er sammenliknbar med den som brukes når man gjør søk på Google, vi bruker søkemotoren Solr, forklarer Tore Dundas som er produktsjef i DIPS.

Dermed er det mulig å skaffe seg en rask oversikt over hva slags dokumenter som finnes på pasienten, om for eksempel diagnosen diabetes.

 

Sikkerhet

Sikkerhetsløsningene er viktige hovedingredienser i dette prosjektet. Målet er å ta i bruk noe som kalles «føderert sikkerhet», det vil si at informasjon om brukerens identitet og tilgangsrettigheter i DIPS (et sikkerhetsbevis) vil kunne kontrolleres og logges ved regionale spørringer etter dokumenter. Løsningen vil kun være tilgjengelig for brukere som er innlogget i journalsystemet i sitt eget helseforetak. Tjenesten vil kun tillate søk på en pasient om gangen og vil altså foreløpig kun være tilgjengelig for lege og psykolog. Kun disse to faggruppene har i utgangspunktet tjenstlig tilgang til hele pasientjournalen. Etter hvert vil identitetsnummeret for helsepersonell, altså påloggingen i DIPS, brukes til å gi tilgang på rett nivå, inkludert tilpasning for andre helsepersonelltyper og til hva slags eventuelle sperringer som kan være knyttet til et dokument.

Tjenesten gjelder kun tekstdokumenter i første omgang, men den regionale prosjektlederen i Helse Sør-Øst ser store muligheter for at det også skal kunne være mulig å dele andre dokumentformater i denne løsningen.

 

Gir bedre pasientsikkerhet

Selv har Jacob Holter Grundt vært lege siden pasientjournalen var noe som alle visste fantes, men som man altfor ofte ikke visste konkret hvor var. Det vil si da den kun var tilgjengelig på papir – og ofte var vanskelig å finne. Å kunne bruke de elektroniske journalene på en enda bedre måte til å gi bedre pasientbehandling er noe han vet mange er utålmodige etter å komme i gang med.

– Det viktigste er uansett at vi med denne metoden kan utnytte den elektroniske pasientjournalen mer effektivt, og slippe å utsette pasienter for risiko fordi vi ikke har tilgang på opplysninger som strengt tatt allerede burde foreligge, sier Jacob Holter Grundt i Helse Sør-Øst.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for mer informasjon