Krever digital deling av pasientjournal

Publisert

 

 

 

 

 

 

 

 

Et stort flertall av norske sykehuspasienter både forventer og ønsker at deres personlige journal kan deles elektronisk mellom sykehusene. Foreløpig er slike muligheter begrenset.

Norsk e-helsebarometer, som Opinion gjennomførte før sommeren på oppdrag fra DIPS, avdekker at 68 prosent av befolkningen lever i den lykkelige troen på at sykehusjournalen deres kan deles elektronisk mellom behandlingsinstitusjonene, og på tvers av grensene for regionale helseforetak. I den samme undersøkelsen svarer 71 prosent at de ønsker slike elektroniske delingsmuligheter.

I Norsk e-helsebarometer er et landsrepresentativt utvalg på over 2000 personer spurt om sitt forhold til digitale helsetjenester og elektronisk pasientjournal. Dessuten ble over 200 behandlende leger og helsepersonell spurt om sine erfaringer med digitalisering av pasienttjenester. Resultatene viser at nordmenn er overmodne for digital tilgang og mer aktiv deltagelse i egen pasientbehandling.

 

Q5 Er du positiv eller negativ til at du selv får tilgang til din egen pasientjournal (EPJ) ?
 

 

Åtte av ti nordmenn er positive til elektronisk tilgang til egen pasientjournal, mens syv av ti er positive til å delta mer aktivt i egen behandling. Bare èn av ti mener økt involvering er en ulempe.

 

 I vår elektroniske tidsalder er det naturlig at befolkningen forventer at deres helseopplysninger kan deles digitalt mellom leger og behandlere ved ulike sykehus og behandlingsinstitusjoner. Undersøkelsen sender et tydelig signal til myndigheter og politikere om at dette er viktig, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø.

 

 

Tor Arne Viksjø
 

- Frem til nylig har lovverket satt en stopper for dette. Og leger ved landets sykehus har i mange år fortvilt over at en stor del av arbeidsdagen blir brukt til å ringe andre sykehus for å få sendt pasientjournaler per faks eller post. I 2015 ble forbudet mot elektronisk deling av pasientinformasjon opphevet etter revidering av Pasientjournalloven og Helseregisterloven. Likevel går mye av behandlernes tid fortsatt med til å etterspørre og vente på informasjon fra andre behandlingsinstitusjoner, forteller Viksjø.

-Løsningene for slik elektronisk deling har vært der lenge, men teknologien har nok frem til nå ligget nok et stykke foran lovverket. En slik deling er imidlertid en forutsetning for at visjonen om ”Én innbygger – én journal” skal nåes. Og flere helseforetak er nå på god vei. Løsningene som nå er på plass for pasientenes innsyn i egen journal kan relativt enkelt utvides til å omfatte behandlerne over hele Norge, men det forutsetter etablering av en nasjonal infrastruktur for autentisering og tilgangsstyring. Det er et politisk ansvar å sørge for at dette blir en realitet, sier Viksjø.

 

Både i Helse Vest og i Helse Nord er alle pasientdata nå samlet i èn database, som muliggjør elektronisk deling mellom sykehusene. Helse Sør har startet et prosjekt for å samle sine databaser i regionen for å realisere de samme gevinstene, men dette vil enda ta noen år før denne regionen er på plass. Fortsatt er det imidlertid ikke åpnet opp for elektronisk deling på tvers mellom de regionale helseforetakene.

 

Les mer om Norsk e-helsebarometer her

 

Relatert