Digital klinikk – vår satsning på digital hjemmeoppfølging

 

Pasient og behandler i samtale på tur

Digital poliklinikk

Polikliniske konsultasjoner som gjøres på avstand via video, ofte med bruk av verktøy som selvrapportering og hjemmemålinger i forkant av time.

Behandler forbereder ark for maling

Digital hjemmeoppfølging

Overvåkning og oppfølging av pasienter med kroniske tilstander over lengre tid ved hjelp av hjemmemålinger, selvrapportering og asynkron dialog.

Behandler bruker PC

Avansert hjemmesykehus

Kontinuerlig eller hyppig avstandsovervåkning av pasienter som tradisjonelt ville vært innlagt på sykehus, ofte med bruk av hjemmemålingerselvrapportering og videokommunikasjon.

En designdrevet prosess

Designtenkning er en tilnærming til komplekse problemer som alltid fokuserer på brukerne av produktet og deres behov.

Det handler om å skaffe seg innsikt om brukerne og deres problemer langs tjenestereisen, generere flere løsninger som treffer disse behovene, og evaluere løsningene igjennom prototyping og testing med virkelige brukere.