Dag 2 på DIPS-forum bød på flere overraskelser

Publisert

Hva er vel mer forfriskende enn å starte dagen med frokost i strålende sol og utsikt til Oslofjorden? Temperaturen hadde rett nok droppet med 10 grader fra kvelden før, men det hindrer ikke de solhungrige (nordlendingene?) i å finne veien ut.

Tor Arne Viksjø holder tale på DIPS forum

Hva er vel mer forfriskende enn å starte dag to med frokost i strålende sol og utsikt til Oslofjorden? Temperaturen hadde droppet med 10 grader fra kvelden før, men det hindret ikke de solhungrige (nordlendingene?) i å finne veien ut. Og selv om været kanskje innbydde til mer utendørs aktivitet, så trakk årets DIPS-forum deltakerne 2018 etterhvert inn i svale møterom med utsikter til mer spennende faglig påfyll!

 

Lunsj på DIPS-forum

Foto: Torgrim Halvari

 

Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS startet forumets dag 2 med å ønske velkommen.  Det er mulig det opplevdes som å "hoppe etter Wirkola", tatt i betraktning av at Erna Solberg åpnet DIPS Forum 2018 dagen før, men det skjulte han i så fall godt. Tor Arne oppsummerte status på utviklingen av DIPS Arena, vår nye og topp moderne EPJ/PAS, som nå klar til å bli tatt i bruk av våre kunder. I alle våre helseregioner er det prosjekter i gang som planlegger overgangen, med bruktakelse utover i 2019. Diakonhjemmet sykehus blir i samarbeid med DIPS forhåpentligvis det første sykehuset ut, med planlagt oppstart mot slutten av 2018. Tor Arne kommenterte også den nye eierstrukturen i DIPS, og hvordan denne kan gi oss nye muligheter i årene fremover. En DIPS-spinnaker i perfekt medvind avsluttet innlegget på symbolsk vis! 

Så var det klart for dagens "kulturelle surprise". Her startet DIPS med å vise filmen "Vi er klar", som er en del av lanseringen av DIPS Arena. "Sykepleier Siv", hovedpersonen i kampanjen, ble introdusert og hun lovet å besøke de ulike overgangsprosjektene i årene fremover. Detter fulgt en forrykende danseopptreden fra "The Dancing Doctors", som bestod av en gruppe dansende medisinstudenter fra UiO. Imponerende, innimellom kollokviearbeid i forkant av eksamen!

 

Dancing Doctors på DIPS-forum

Foto: Medisinstudentene fra Dancing Doctors gjorde en fantastisk opptreden under åpningen

 

Neste punkt var fremlegg av resultatene fra markedsanalysen "E-helsebarometer 2018" med påfølgende paneldebatt. Tor Arne Viksjø, adm dir i DIPS, Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder i DIPS, Naeem Zahid, forretningsutvikler i Telenor og Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion deltok, med Rune Brynhildsen som moderator. Analysen, som er gjennomført for tredje år på rad av Opinion på oppdrag fra DIPS, kartlegger holdninger og erfaringer knyttet til pasientbehandling og e-helse i Norge. Konklusjoner man kan trekke etter årets undersøkelse er at andelen som mener helsesektoren henger etter digitalt har sunket, fra halvparten av de spurte i 2016 til en tredjedel av de spurte i år. Videre er bruken av digitale tjenester økende, selv om bare en fjerdedel kjenner forskjellen mellom kjernejournal og pasientjournal. Hele to av tre ønsker mer digital kommunikasjon med helsevesenet, og mange forventer også at digitalisering bidrar til effektivisering og frigjøring av tid til pasientkontakt. Hele to tredjedeler av de spurte mente at den direkte kontakt lege-pasient er viktigst. Halvparten av de spurte er samtidig bekymret for personvern og sikkerhet, og ca en tredjedel har lav tiltro til legenes digitale ferdigheter. Oppsummert er likevel tillitten til den norske helsevesenet høy hos to tredjedeler av befolkningen!

Presentasjon av E-helsebarometeret 2018

Foto: Presentasjon av E-helsebarometeret etterfulgt av en spennende debatt, Torgrim Halvari

 

Deretter fulgte det faglige programmet. Dette var tradisjonen tro delt inn i ulike temaløp (fire stykker), og innenfor hvert temaløp var det åtte ulike foredrag. Foredragene ble holdt dels av ressurser fra DIPS, fra våre kunder og av samarbeidspartnere.

 

I temaløpet Arena-funksjonalitet fikk tilhørerne presentert løsninger levert på vår nye plattform DIPS Arena, herunder for pleie- og omsorgsmeldinger (PLO), operasjon, bestilling og svar via tjenestekatalogen Arena Order Management, behandlingsplan og selvinnsjekk/betaling med tilhørende pasientlogistikk. Man fikk også et praktisk eksempel på hvordan man enkelt kan lage et strukturert skjema i DIPS Arena. Vebjørn Arntzen fra OUS avsluttet temaløpet med et innlegg om hvordan man bør gripe an arbeidet med OpenEHR arketyper, for å  få dem "i arbeid" og gi nytteverdi.

 

Et annet temaløp var Psykisk helse i endring. I første halvdel demonstrerte ressurser fra DIPS prosessforløpet fra innleggelse og vedtaksregistrering via gjennomføring av psykisk helsevern til avdelingsoverflytninger og utskrivning. Det ble også demonstrert konkret løsning for en behandler på poliklinikk. Andre halvdel bød på to praktiske case, ett fra Lovisenberg v/Kevin Ivanowitz, som fortalte om hvordan man der har klart å redusere beltebruk med 80% gjennom målrettet innsats. Fra Ahus fikk vi høre om deres kontorfaglig kompetanseprogram, bakgrunnen for dette, betydning og erfaringer så langt. Kari Aanjesen Dahle og Odd Christian Landmark fra Helsedirektoratet avsluttet dette temaløpet med et innlegg om det kommende pakkeforløpet for rus og psykiatri.

Deltakere i utstillerområdet

Foto: Mellom pausene var det mingling i foajeen

 

Temaløpet Pasientens e-helsetjeneste tok utgangspunkt i stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» og hvordan denne har medvirket til at det utvikles stadig flere digitale tjenester som gir pasientmedvirkning.  Direktoratet for e-helse ved Hallvard Lærum startet temaløpet med å presentere status på veikartet for EIEJ framover, med særlig fokus på kommunal sektor. Foreløpig er det konseptskisse nr 7, med en felles løsning på tvers av kommunal- og spesialisthelsetjenesten, som peker seg ut som den beste. Men, det er også den med høyest risiko. Valget er enda ikke tatt, og det regnes videre "så blekket spruter" på kostnader og gevinster. En tentativ tidslinje tilsier at man kan være klar til å starte en anskaffelsesprosess tidligst i 2020.  Deretter fulgte en dobbeltseanse om Kjernejournal og videreutviklingen som skjer ved Bent Larsen, Eirik Hedlund og Øyvind Øverland, alle fra Direktoratet for e-helse og Tore Dundas i DIPS. Et fokus er å få på plass en løsning for utveksling av kritisk informasjon mellom DIPS og kjernejournal. Deretter ble det visst hvordan HelseID, som felles autentiseringstjeneste og fødereringshub, kan gi enklere og sikrere pålogging til, og overgang mellom ulike helsetjenester som kjernejournal mm (single sign on). På sikt er det også planen at løsningen skal kunne gi tilgang til data på tvers av behandlingsnivå og foretaksgrenser for definerte dokumenter (basert på IHE XDS). Avslutningsvis gav Inger Anette Finrud fra direktoratet en beskrivelse av hvordan Helsenorge.no skal bidra til at innovative aktører og løsninger får innpass i det digitale helsetilbudet på en måte som er brukervennlig og som ivaretar personvern. Målbildet er å etablere "én vei inn" for innbyggerne til relevant helseinformasjon. Øyvind Tobiassen og Torunn Marstrander, HSØ tok deretter deltakerne med på  "digitaliseringsreisen for brev" i Helse Sør-Øst, ved å fortelle om prosjektet Digitale innbyggertjenester, som skal tilrettelegge for at 3,3 millioner ventelistebrev kan sendes digitalt, med store forventninger til besparelser og effektivisering. Anders Øvreseth og Pernille Gisselmann fra Helse Vest IKT gav i sitt innlegg innsyn i den nasjonale løsningen for elektroniske skjema i pasientskjema tilknyttet helsenorge.no.  Avslutningsvis fikk gav Tove Sørensen fra Helse Nord oss et innblikk i hvilke erfaringer man har gjort seg etter at tjenesten Pasientjournal ble lansert for 2,5 år siden via helsenorge.no. Hun startet originalt med en Kahoot, hvor deltakerne fikk brynt seg på 9 spørsmål knyttet til helsetjenestetilbudet på nett i Helse Nord, til stor fornøyelse.  

 

Det siste av de fire temaløpene var Innovasjonsarena. Her var målet å vise hvordan andre system kan tilføre ekstra funksjonalitet og gi verdi ved å integreres med DIPS EPJ/PAS.  Prokom startet det hele med å demonstrerte sine nye skjema, hvor Prokom gjør bruk av OpenEHR arketyper. Gunn Synnøve Dahl fra Helse Vest IKT satte deretter fokus på samspillet mellom kurve, medikasjon (LiB) og journalen i DIPS, og viktigheten av at relevant informasjon fremkommer i journalen. Mikkel Frostad og Jacob Holter Grundt fra HSØ gikk så gjennom hvordan man i HSØ vil realisere ambisjonen i stortingsmelding om EiEJ ved å etablere en løsning for innsyn i journaldokumenter fra andre foretak basert på SolR og IHE XDS. Deretter ble kunstig intelligens satt på agendaen ved Ole-Christoffer Granmo fra Anzyz Technologies AS. Han fortalte bla om prosjektet "Social health bot", hvor ambisjonen er å utvikle et lavterskel tilbud til unge med psykiske problemer, som skal gjøre det lettere å ta kontakt, men som også skal kunne sluse disse videre til mer relevant helsehjelp. Utfordringen generelt med å ta i bruk AI er pr nå i stor grad knyttet til å sikre god nok forståelse av språkets alle nyanser. Nina Linn Ulstein fra direktoratet for e-helse avsluttet temaløpet med et innlegg om hvordan direktoratet vil stimulere til innovasjon, og fungere som en tilrettelegger for at et bredt spekter av løsninger kan bidra i framtidens helsetilbud, med helsenorge.no som felles inngangsportal.  Dette på en ensartet, trygg og brukervennlig måte.

 

 

Dagen ble avsluttet med festmiddag på konferansehotellet Scandic Fornebu. Her sørget bla underholdningsgruppen "CMYK" og "servitøren" Pablo for topp stemning og latterkuler underveis. Som del av middagen ble også vinneren av årets DIPS pris delt ut av Tor Arne Viksjø.

 

Vinner av DIPS-forum prisen 2018

Foto: Vinner av DIPS-forum 2018 er Astrid Nygård fra Sykehuset Innlandet HF

 

I år var det Astrid Nygård fra Sykehuset Innlandet HF som stakk av med den for sitt arbeid med ulike DIPS prosjekter opp gjennom årene, senest standardisering av DIPS Classic som del av prosjektet HSØ Regional EPJ Standardisering. Etter middag entret Norges beste coverband "Loveshack" scenen, og sørget for strålende dansemusikk, blide fjes og trengsel på dansegulvet. Ryktene sier at kvelden (eller natta) ble avsluttet med nattbad for en del av gjestene. Oppsummert kan vi nok si at det ble en særs vellykket konferansedag!

 

Pablo på scenen under middagen på DIPS-forum

Foto: Kokken Pablo fikk mange i salen til å le

 

 

Relatert