Hele Helse Vest i felles database

Publisert

9. mars 2015 ble Helse Vest det første regionale helseforetaket her til lands med et felles journalsystem.

9. mars 2015 ble Helse Vest det første regionale helseforetaket her til lands med et felles journalsystem.

Klokken 07.30 denne dagen var DIPS-databasene i samtlige fire foretak i helseregionen ferdig konsolidert. Helse Stavanger HF var siste foretaket inn i den felles databasen. Tidligere har Helse Bergen HF, Helse Førde HF og Helse Fonna HF blitt slått sammen.

Erik Hansen, adm. dir Helse Vest IKT snakker

– Jeg er stolt over at vi har nådd denne viktige milepælen, og at vi er kommet i mål så nært tidspunktet for at ny Pasientjournallov gjøres gjeldende, sier adm. dir. i Helse Vest IKT, Erik M. Hansen.

Prosessen med konsolidering har foregått målrettet over flere år, i et samarbeid mellom helseforetakene, Helse Vest IKT og DIPS ASA. Helse Vest har dermed fullført det første viktige steget på veien mot Stortingets vedtatte mål om «Én innbygger – én journal».

– Erfaringer våre fra prosessen er at dette krever hardt, systematisk og grundig arbeid. Alle detaljene må stemme. Alt må testes nøye. Samarbeidet mellom de involverte fra helseforetakene, Helse Vest IKT og DIPS må fungere. Det har det virkelig gjort i dette arbeidet, sier IKT-direktøren.

Adm. direktør i DIPS ASA, Tor Arne Viksjø sier følgende om prosjektet: - Helse Vest har arbeidet målrettet helt siden 2007 med å konsolidere systemer og etablere en regional standard for DIPS. Med en felles database slik man nå har etablert kan man realisere gevinster både i forhold til samarbeid på tvers av helseforetakene i regionen og i forhold til pasientenes tilgang gjennom Vestlandspasienten. Det har vært en lang og krevende vei hit, men det å nå denne milepælen er stort, både for våre kunder og oss. Jeg er stolt over innsatsen som er lagt ned fra ansatte hos kunden og i DIPS! Det har vært et tett og godt samarbeid hele veien.

Tilgang på tvers

Prosjektleder for EPJ konsolidering, Harald Kaada, opplyser at neste trinn på veien er å åpne for tilgang på tvers mellom helseforetakene i Helse Vest. I praksis snakker vi da om «En vestlending – en sykehusjournal». Dette vil først skje etter utarbeidelse av avtaleverk mellom foretakene, og en del annet arbeid, som blant annet går på brukerroller i DIPS. Et arbeid som pågår nå.

– Vi arbeider nå systematisk med gradvis og kontrollert å dele mer informasjon, og å åpne for tilgang på tvers. Dette for å sørge for at helsepersonell som yter helsehjelp har tilgang til relevant og nødvendig informasjon om pasientens helse, sier Erik M. Hansen.

Han mener dette bidrar til økt pasientsikkerhet, og økt informasjonssikkerhet sammenlignet med hvordan informasjonsutvekslingen foregår i dag.

 

Fakta om databasen i Helse Vest

  • Total kapasitet på disken er 34 TB. I dag benyttes 29 TB.
  • Det er pr. i dag 101 millioner journaldokumenter i databasen (omfatter alt som kan defineres som en del av journalen til en pasient, dvs. innkallingsbrev, notater, sykepleiedokumentasjon, epikriser osv).
  • Totalt 1.345.422 unike personer har registrerte journaldokumenter i databasen.

 

Relatert