Norsk e-helse i verdenstoppen

Publisert

2016 er et viktig år for digitaliseringen av våre norske helsetjenester. Faktisk ligger vi et hestehode foran resten av verden i helsedigitaliseringen. Med relativt enkle grep kan utviklingen løftes videre.

Sykepleiere

Kronikk publisert i papirutgaven av Dagens Medisin 25.02.2016. Av Tor Arne Viksjø, adm. dir. DIPS ASA.

Her finner du nettutgaven

Helt siden starten på 2000-tallet har det pågått en ”stille revolusjon” ved norske sykehus. Det ene sykehuset etter det andre har gått over fra papirbasert pasientjournal til en digital journal. Sektoren er gradvis effektivisert, og det er spart hundrevis av årsverk som gikk til leting og bæring av papir. Samtidig øker pasientkvaliteten, journalen har blitt tilgjengelig raskere og enklere enn før.

Samtidig med dette, satset England på et av verdens største e-helseprosjekt, «National Program for IT». Dette skulle samle alle pasientjournaler for sykehusene og kommunelegene i et felles system. Etter 10 år og over 12 milliarder pund ble prosjektet stanset og lagt ned i 2011. Dette er antagelig det største, internasjonale Helse-IT havariet noensinne. I 2013 annonserte helseminister Jeremy Hunt en ny satsing, det engelske helsevesenet skulle forlate papirjournaler og bli «paperless» innen 2018. Fra et norsk perspektiv er det gledelig å kunne ønske  ”velkommen etter”.

Status i dag er at elektroniske meldinger i stor grad har tatt over de gamle papirløsningene, faxen og drosjetransport. Hver eneste dag går det over en halv million meldinger med medisinsk informasjon mellom aktørene i helse-Norge. Det var svært gledelig å se at for eksempel Oslo Universitetssykehus i desember 2015 har elektronisk kommunikasjon med 281 av landets 428 kommuner, og at et stort og økende volum henvisninger nå kommer elektronisk. For vel ett år siden var alt dette papirbasert.

Noe av det mest spennende som skjedde i 2015, var Helsedirektoratets og helseregionenes satsing for å involvere pasientene bedre i sin egen behandling.

Fra å være en sinke på området har Norge nå har på plass viktige digitale tjenester for en stor del av befolkningen. E-resept finnes i hele kommunehelsetjenesten, og sykehusene kommer etter. Kjernejournal er i ferd med å bli rullet ut over hele landet. Når dette er på plass vil det alltid være tilgjengelig medisinsk viktig informasjon om deg som pasient i en akuttsituasjon, uansett hvor du befinner deg i landet.

Også pasientens eget helsevesen begynner å ta form. Helse Vest har på plass digital informasjon om pasientens timer og mulighet til sikker dialog direkte med helseforetaket. Helse Sør-Øst har MinJournal - en løsning hvor pasienten kan lese egne epikriser og se sine timer.

Helse Nord åpnet i desember sin elektroniske innsynsløsning for alle sine pasienter. Med denne løsningen kan alle pasientene i regionen nå logge seg inn og lese sin egen sykehusjournal på Helsenorge.no – på tvers av sykehusene i regionen. I 2016 følger resten av landet etter. Dette representerer et viktig skritt i retning visjonen «Én innbygger – én journal». Løsningen er basert på internasjonale standarder, og kan utvides til hele sektoren. Det vil bidra til å skape et effektivt, stabilt og trygt helsevesen, til det beste for alle pasientene.

Den store utfordringen er å realisere slike mål i et helsevesen hvor ansvaret og finansieringen er strengt todelt. Skal dette bli en realitet må de regionale helseforetakene, kommunehelsetjenesten og leverandørsiden samarbeide nært og godt.

Portrettbilde Tor Arne Viksjø sykehusmiljø

Tor Arne Viksjø har fulgt ikt-utviklingen de siste 40 årene gjennom ulike roller i helsevesenet og som leder for DIPS ASA som utvikler og leverer e-helseløsninger til helsevesenet i Norge.

 

Relatert