Utnytter tiden bedre

Publisert

Mer effektiv sykehusdrift og færre fristbrudd kan bli gevinstene når helseforetakene får planlegge ressursene sine bedre.

Mer effektiv sykehusdrift og færre fristbrudd kan bli gevinstene når helseforetakene får planlegge ressursene sine bedre. Helse Vest, DIPS og Gatsoft har gjort legenes planlagte aktiviteter synlig i timebøkene til poliklinikkene.

Prosjektet som pågår i Helse Vest RHF heter «Alle møter» og har som mål at både pasient og fagpersonell i sykehusene skal være på riktig sted til riktig tid, slik at minst mulig tid går til spille. − Utgangspunktet vårt er å tilby en helt ny form for samhandling mellom sykehusene og pasientene. Blant annet ønsker vi en sømløs dialog mellom oss og pasientene, og legger til rette for at så mye sommulig av denne foregår digitalt, sier prosjekteier Hilde Christiansen i Helse Vest RHF. 25 prosent replanlegges Reduserte ventetider, økt dialog med pasientene og mer helhetlig planlegging er hovedambisjonen for Helse Vest. Tall fra helseregionen viser at pasientene uteble fra 82.000 avtaler i fjor. Så mange som 430.000 avtaler måtte planlegges på nytt.

I praksis betyr dette at opp mot 25 prosent av all aktivitet i poliklinikkene måtte replanlegges, forklarer Christiansen.

− Dette er enormt tidkrevende både for legene og de som jobber i poliklinikkene, understreker hun. En teoretisk beregning viser at man kunne gjort 300.000 flere polikliniske konsultasjoner per år i Helse Vest om ressursplanleggingen og ikke minst pasientoppmøtet hadde vært perfekt. − Siden dette er en teoretisk beregning vil tallet aldri kunne oppnås i praksis, poengterer Christiansen, men forklarer hvordan bedre og mer effektiv planlegging vil frigi tid og øke kapasiteten, som igjen betyr bedre service til pasientene og bedre bruk av den faglige kapasiteten på poliklinikken.

− Våre dyktige medarbeidere skal oppleve at de klarer forventningene, noe vi mener er mulig når vi alle bidrar med det som skal til. Legene har mange oppgaver ut over sine planlagte dager på poliklinikkene. Det er viktig at vi gir løsninger som støtter arbeidet for alle, sier prosjekteieren. Integrasjonen mellom vaktlistene i GAT og timeboka i DIPS gjør at de som arbeider i poliklinikken automatisk får en oppdatert oversikt over hvilke leger som er satt opp der på ulike tidspunkt.

Dermed kan de som planlegger enklere sette opp timer slik at en lege får følge en pasient, om alt ellers ligger til rette for det.

Christiansen er sikker på at pasienttilfredsheten vil øke som følge av prosjektet.

− I Helse Vest går DIPS inn i GAT hver natt og henter oppdatert informasjon fra legenes vaktplan tre måneder frem i tid. I tillegg hentes endringer for de nærmeste ti dagene kontinuerlig inn i DIPS. Hvor ofte DIPS skal oppdateres avgjør hvert enkelt sykehus selv, forklarer produktlinjeleder Finn Harald Stokland i DIPS ASA. − I DIPS vil det også fremgå hvilke aktiviteter legene har ved siden av. Samtidig kommer det umiddelbart beskjed om fravær. DIPS sin timebok visualiserer fravær på legen i rødt slik at en raskt oppdager om det må gjøres endringer, sier Stokland.

Fornøyde

− Integrasjonen GAT/DIPS er en veldig viktig del av Alle møter-prosjektet. Avansert oppgaveplanlegging forutsetter at man planlegger oppgavene i GAT, og denne planleggingen har liten verdi dersom man manuelt må opprette og vedlikeholde de tilhørende timedefinisjonene i DIPS. Nå vil dette foregå automatisk, sier Rune Wallmark, prosjektleder for integrasjonen GAT/DIPS i Helse Vest IKT. Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus var først ute med å prøve integrasjonen. Etter en pilot har de nå valgt å ta det i bruk for alle legene ved avdelingen. − Jeg tror de er godt fornøyde, men de ser frem til forbedringen som vil komme ved at man kan få automatisk varsling ved endringer i GAT. Først da vil integrasjonen fungere optimalt, sier Wallmark. Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde har nylig startet sine piloter. Integrasjonen er tilgjengelig fra versjon 7.1.2.2 i DIPS EPJ/PAS og blir også integrert i nye DIPS Arena.

 

Relatert